Evid. číslo: A7301

Prodej bytové jednotky, 4+1, vč. garáže, podlahová plocha bytu vč. přísl. 88,9 m2, ul. Bratrstva č.p. 2497, k.ú. Znojmo-město

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.05.2024 12:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 03:49:28
Konec 27.06.2024 13:00:00
Zbývá 7 dní 9 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena 3 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.05.2024 12:00:00
Konec 27.06.2024 13:00:00
Zbývá 7 dní 9 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena 3 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Snížená cena - opakovaný prodej bytové jednotky o dispozici 4+1, včetně garáže 17,5 m2, podlahová plocha bytu vč. příslušenství 88,9 m2, ulice Bratrstva č.p. 2497, Znojmo-město, Jihomoravský kraj

Osobní prohlídka se koná pouze dne 13.06.2024 od 14:00 do 16:00 hod. na adrese Bratrstva 2497/42, 669 02 Znojmo (jiný termín není možný). Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

Bytová jednotka č. 2497/4

Jednotka se nachází v 3. podlaží. Dispozice jednotky je 4+1, je umístěna v typovém zděném bytovém domě, který má celkem 4 nadzemní podlaží. Bytový dům byl postaven cca v roce 1970.

Bytové jádro je zděné, okna jsou plastová s dvojsklem. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo, samostatná toaleta.

Dispoziční řešení bytové jednotky:

Předsíň 6,60 m2

Koupelna 2,20 m2

WC 1,00 m2

Kuchyně 7,40 m2

Jídelna 8,30 m2

Pokoj 10,90 m2

Pokoj 13,40 m2

Pokoj 27,30 m2

Balkón 1,80 m2

Lodžie 4,20 m2

Sklep 3,50 m2

Sklep 2,30 m2

Podlahová plocha 77,10 m2

Podlahová plocha vč. příslušenství 88,90 m2

Sítě: Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn je zaveden. Vytápění zajišťuje vlastní plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Upozornění: Předmět prodeje (bytová jednotka) je obývána rodinou dlužníka (prarodiče).

Nebytová jednotka 2497/10 – garáž

Podlahová plocha 17,5 m2, umístění v přízemí bytového domu

Upozornění: Předmět prodeje nebytová jednotka (garáž) je přístupná přes garáž jiného vlastníka, tzn., je nutné se dohodnout s vlastníkem na režimu užívání garáží, kdo bude kdy vjíždět a vyjíždět – společná jedna vjezdová vrata, jeden vstup do garáží (dvě garáže „za sebou“).

Kompletní informace je možné najít v přiloženém souboru – A7301_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Bratrstva 2497/42, 669 02 Znojmo, Jihomoravský kraj

GPS: 48.8655639N, 16.0324142E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: sp. zn. KSBR 52 INS 9335/2023.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující vstupem do aukce prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavem a polohou předmětné nemovitosti a nemá k tomu žádných výhrad. S ohledem na skutečnost, že (Prodávající umožnil Kupujícímu seznámit se důkladně se stavem předmětné nemovitosti, včetně možnosti ověřování skrytých vad, Kupujícímu je stav předmětné nemovitosti znám v rozsahu, který uznal za vhodný, a s ohledem na skutečnost, že předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení, vzdává se Kupující ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 občanského zákoníku práv z vadného plnění v souvislosti s převodem předmětné nemovitosti, a to jak v souvislosti s vadami zjevnými, tak i vadami skrytými, které na předmětné nemovitosti případně existují.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce