Evid. číslo: A6711

Prodej bytový dům s 8 bytovými jednotkami, 1 nebytový prostor, užitná plocha 778m², pozemek 657m², obec Chřibská, Ústecký kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.07.2022 12:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 03:48:41
Konec 15.09.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 8 500 000 Kč
Aktuální cena 8 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.07.2022 12:00:00
Konec 15.09.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 8 500 000 Kč
Aktuální cena 8 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej bytový dům s 8 bytovými jednotkami, 1 nebytový prostor, užitná plocha 778m², pozemek 657m², obec Chřibská, část Horní Chřibská, Ústecký kraj

Současný stav - v rekonstrukci

Jedná se o samostatně stojící plně podsklepený bytový dům s dvěma nadzemními podlažími se sklonitou střechou o mírném spádu. Původní stáří stavby je podle odhadu od roku 1930. Půdorysný tvar budovy je obdélníkový.

Dispozice bytového domu:

1.PP – vstup, chodba se schodištěm, nebytový prostor č. 184/9 s přísl. o výměře 144m2, technická místnost, sklady

1.NP – vstup do chodby se schodištěm, bytová jednotka č. 184/1 s příslušenstvím o výměře 69,90m2, bytová jednotka č. 184/2 s příslušenstvím o výměře 63,70m2 a bytová jednotka č. 184/3 s příslušenstvím o výměře 28,10m2

2.NP – chodba se schodištěm, bytová jednotka č. 184/4 s příslušenstvím o výměře 54,90m2, bytová jednotka č. 184/5 s příslušenstvím o výměře 92,00m2 a bytová jednotka č. 184/6 s příslušenstvím o výměře 29,20m2

3.NP – chodba se schodištěm, bytová jednotka č. 184/7 s příslušenstvím o výměře 97,10m2 a bytová jednotka č. 184/8 s příslušenstvím o výměře 84,20m2

Sítě: pravděpodobná napojení - veřejný vodovod, kanalizace – ČOV – městská kanalizace, elektro, možnost - plynová přípojka

Více informací lze nalézt ve znaleckém posudku v rámci příloh aukce soubor A6711_INFORMAČNÍ MEMORANDUM.pdf a A6711_Znalecký posudek.pdf

Bytový dům se nachází naproti Historickému areálu chřibských skláren a je přístupný z místní komunikace

Adresa: Horní Chřibská 184, 407 44 Chřibská - Horní Chřibská

GPS: 50.8578375N, 14.5027044E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 91 INS 15095 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení jak insolvenčního správce, tak zajištěného věřitele

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení jak ze strany prodávajícího – insolvenčního správce, tak ze strany zajištěného věřitele, vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny jak ze strany prodávajícího – insolvenčního správce, tak ze strany zajištěného věřitele; kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce