Evid. číslo: A5567

Prodej chata - penzion s kapacitou 25 lůžek, rekreační oblast - Kryštofovo Údolí, 10 km od Liberce, UP 470m2, pozemek 2.913m2

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.11.2020 10:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:20:47
Konec 1. kola 27.01.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5567
Čas předložení návrhů 2.kola do 28.01.2021 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 28.01.2021 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 7 930 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 9 112 001 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.11.2020 10:00:00
Konec 1. kola 27.01.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5567
Čas předložení návrhů 2.kola do 28.01.2021 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 28.01.2021 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 7 930 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 9 112 001 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Popis

Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 9,112.001,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 9,111.002,- Kč

Výběrové řízení na prodej budovy - stavby pro rodinou rekreaci sloužící jako penzion s celkovou kapacitou 25 lůžek -  podlahovou plochou 470m2, v obci Novina č.p. 101, cca 10 km západně od Liberce, v hlubokém údolí Údolského potoka. Budova byla postavena v roce 1996. Příslušenství tvoří dvougaráž neuvedená na LV. Budova je dle posudku v průměrném stavebně-technickém stavu. Samotná obec Kryštofovo údolí je vesnickou památkovou zónou s roubenými a podstávkovými domy. Obec má převážně rekreační charakter.

Budova je přístupná z veřejné komunikace a je napojena na tyto IS: elektro, voda vlastní, kanalizace vlastní. Vytápění je lokální el.přímotopy, ve společenské místnosti v 1.NP krb na tuhá paliva. TUV - el.boiler. 

Jedná se o samostatně stojící nemovitost, která je zděné konstrukce se třemi NP, se sedlovou střechou.

1.NP: zádveří, předsíň, kuchyň, dílna, kotelna, společenská místnost, wc, wc se sprchou, sušárna, odpočívárna, skladové prostory.
2.NP: schodiště, hala, pokoje s příslušenstvím a apartmán.
3.NP: chodba, skladové prostory, pokoje s příslušenstvím.

Výměry jednotlivých podlaží:
1.NP užitná plocha 250m2
2.NP užitná plocha 140m2
3.NP užitná plocha 80m2

Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 8.12.2020 ve 13:00 hod.
II. termín - 19.1.2021 ve 13:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Novina č.p. 101, 460 01 Kryštofovo Údolí - Novina. GPS souřadnice: 50.7555014N, 14.9302703E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
A) 98,361% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A.
B) 1,639% kupní ceny připadne na věci movité uvedené níže pod písm. B. Část ceny připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5567, minimální požadovaná cena ve VŘ: 7,930.000,-Kč,

Termíny: Termín složení jistiny: do 27.1.2021 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 28.1.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 28.1.2021 do 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BIOOBCHOD.CZ s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
A - nemovité věci
- pozemek parc.č. St. 21 o výměře 325 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 101, zp.využití rod.rekr., v části obce Novina,
- pozemek parc.č. 222/2 o výměře 545 m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 226/1 o výměře 1.333 m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 226/3 o výměře 56 m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 276/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 276/5 o výměře 20 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 278/2 o výměře 193 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 747/2 o výměře 198 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 775 o výměře 230 m2, ostatní plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 36 pro katastrální území Novina u Liberce, obec Kryštofovo Údolí, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec.

B - movité věci
- vybavení penzionu - přesný inventární soupis je uveden v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf
- položka č. 47 soupisu majetkové podstaty dlužníka, tj. soubor drobných movitých věcí – bez bližší specifikace

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce