aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5711

Prodej id 1/2 rodinného domu s užitnou plochou 223m2 - využití i jako noční klub či ubytovna - Kopřivnice - Moravskoslezský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.12.2020 10:00:00
Aktuální čas 07.05.2021 17:51:55
Konec 19.02.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 030 000 Kč
Aktuální cena 1 045 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
mapa1.jpg
 
Uživatel 1652019.02.2021 13:33:161 045 000
Uživatel 1669217.02.2021 08:05:261 040 000
Uživatel 1652012.02.2021 12:50:011 035 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3269, pro k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, KP Nový Jičín. Jedná se o podíl id 1/2 na stavbě rodinného domu s celkovou podlahovou plochou 223m2 a pozemcích o výměře 1.130m2, na adrese Štramberská č.p. 597. Rodinný dům se nachází v jižní části města Kopřivnice, centrum města vzdáleno 1,5km. Město Kopřivnice má cca 22.000 obyvatel.  Vyvolávací cena činí 80% znaleckého posudku!!

IS: napojeno na elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn.

Přístup a příjezd je bezproblémový - z veřejné komunikace. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném prostranství v dostatečné kapacitě.

Ke dni zpracování posudku je uzavřena nájemní smlouva na pozemek parc.č. 1098/10 ze dne 1.9.2018. Smlouva je sjednána na dobu určitou do 1.9.2023. Pozemek je pronajímán za účelem užívání jako "zahrada k pěstování plodin". Insolvenčním sprácem může být tato nájemní smlouva v případě dohody s vítězem aukce jménem dlužníka vypovězena a to s 3 měsíční vypovědní lhůtou.

Dále je na předmět prodeje - na pozemek parc.č. 1099, jehož součástí je budova č.p. 597, způsob využití - rod.dům, část obce Kopřivnice uzavřena nájemní smlouva ze dne 30.11.2020. Smlouva je sjednána na dobu určitou do 1.5.2021.

Rodinný dům č.p. 597
Jedná se o zděnou jednu polovinu dvojdomu, která je částečně podsklepena a má jedno nadzemní podlaží a stavebně upravené podkroví. Průběžná rekonstrukce objektu do současné podoby byla provedena v letech 1992 a 2015. Dům sloužil jako noční klub, od roku 2015 byl pronajat firmám jako ubytovna. Dispoziční řešení je uzpůsobeno k využití nočního klubu či penzionu se společnými prostory (bar).

Dispoziční řešení

Územní plán: pozemky se nachází v území "BI" - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské.

Dispoziční řešení, bližší popis a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 21.1.2021 v 10:00 hod.
II. termín - 11.2.2021 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Štramberská č.p. 597/69, 742 21 Kopřivnice. GPS souřadnice: 49.5858314N, 18.1381386E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 1098/10 o výměře 768m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1099 o výměře 362m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 597, způsob využití - rod.dům, část obce Kopřivnice,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3269, pro katastrální území Kopřivnice, obec Kopřivnice, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Na část předmětu prodeje jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Text nájemních smluv je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci.

Vyvolávací cena:  1,030.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 1.6.2020: 1,290.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce do 19.2.2021 do ukončení aukce.

Kauce: 80.000 Kč.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Erik Machačík.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]