aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4740

Prodej id. 1/8 pozemku o velikosti 2194m2 - zemědělská výroba, Brno - Holásky

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 14.10.2019 10:00:00
Aktuální čas 25.11.2020 02:47:14
Konec 12.11.2019 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 78 750 Kč
Aktuální cena 78 750 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 3.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej id. 1/8  pozemku o velikosti 2194m2 - zemědělská výroba, Brno - Holásky

Pozemek p.č. 2110 je zahrada o výměře 2194 m2 je obdélníkového tvaru o rozměru 220x10 m v lokalitě U jezírek. Z hlediska územního plánu se jedná o plochu nestavební volnou, plocha je určena pro zemědělskou výrobu.

Na pozemku se nachází rodinný dům, který není uveden v katastru nemovitostí a není k němu žádná dokumentace, může se tedy jednat o černou stavbu. Pozemek pokrývají trvalé porosty. Rodinný dům je přízemní s podkrovím, nepodsklepený, se sedlovou střechou, je zděný. Na západní část pozemku nebyl zabezpečen přístup. Tato nemovitost není předmětem evidence v dokumentech katastru nemovitostí. Parkování vozidla je možné na pozemku.


GPS: 49.1534853N, 16.6428428E

Prohlídky: pozemek je přístupný po domluvě

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 22.06.2016: 75.000 Kč.

Sítě: Před pozemkem se nenachází žádné inženýrské sítě

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
MSPH 96 INS 11093 / 2015

Popis pozemku:

 Pozemek se nachází v aktivní zátopové zóně a v ochranném pásu jezírek. Kompletní inženýrské sítě jsou vzdáleny 300 m na ulici Ledárenská, před pozemkem se inženýrské sítě nenachází.

Přístup k pozemku je z ulice Ledárenská se silniční komunikací zpevněným živičným povrchem po polní cestě 300 m. Pozemek je se stavbami a trvalými porosty a je oplocený

Pozemek se nachází jižně od středu města Brna ve vzdálenosti 6 km s velmi mírným spádem 1% ve východním směru, střed městské části Holásky je vzdálen 1 km. Autobusová zastávka MHD je vzdálena 700 m, nájezd na dálniční přivaděč Brno Praha - Olomouc - Bratislava je vzdálen 1,5 km, železniční stanice Brno-Holásky vzdálena 1000 m. Pozemek se nachází u polní cesty s nezpevněným povrchem, která vede okolo Černovického potoka.

Ve východní části je na pozemek přístup plotovými vraty a plotovými vrátky z polní cesty. Na pozemku se nachází rekreační chata, sklad, studna, zemní sklep a trvalé porosty. Pozemek je oplocen plotem ze strojového pletiva, mimo východní část z vlnitého pozinkovaného plechu. Rekreační chata je přízemní, nepodsklepená, s pultovou střechou, je zděná o zastavěné ploše 45 m2. Chata není napojena na inženýrské sítě. Sklad je přízemní, nepodsklepený, s plochou střechou, je dřevěný s opláštěním z různých materiálů o zastavěné ploše 60 m2.

Na pozemku se nachází studna, která je kopaná z betonových skruží hloubky 2 m s ručním čerpadlem. Ve studni je po celý rok voda, která je pouze užitková. Trvalé porosty tvoří ovocné a okrasné dřeviny. Z ovocných dřevin se jedná o jabloně, hrušně, meruňky, třešně, švestky, vlašské ořechy, rybíz červený a angrešt. Okrasné dřeviny nejsou řádně udržované. Z okrasných dřevin se jedná o břízy, zeravy a keře.

V západní části je na pozemek přístup plotovými vrátky z chodníku, který byl vytvořen z části pozemků p.č. 2110 a 2111 a napojuje se taktéž na polní cestu (viz letecký snímek). Trvalé porosty jsou v minimálním množství, zahradu tvoří travní porost. Dle informace pana Václava Paroubka a Stavebního úřadu Bmo-Tuřany provedla firma Akvasis studii pro povodí Moravy na protipovodňové opatření v lokalitě, ve které se nachází i pozemek p.č. 2110.

UPOZORNĚNÍ: na parc.č. 2110 je postavena stavba, která není předmětem evidence v dokumentech katastru nemovitostí

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 2. stupně.

 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku / vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]