aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4411

Prodej id. ½ zemědělské usedlosti o ploše 1.940 m2, obec Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 14.06.2019 12:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 13:48:18
Konec 31.07.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 325 000 Kč
Aktuální cena 327 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 16 250 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_4324.JPG
 
Uživatel 1238431.07.2019 11:57:58 327 000
Popis:

Prodej id. ½ zemědělské usedlosti o ploše 1.940 m2, obec Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Aukce byla na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 31.07.2019.

Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ zemědělské usedlosti o celkové ploše 1.940 m2. Jednotný funkční celek tvoří:

-          Obytná část – zděný rodinný dům č. p. 33 o užitné ploše 168 m2, přízemní, jedna byt. jednotka

-          Dvůr o ploše 796 m2, s kotci pro zvířectvo, nezastavěná plocha dvora není zpevněna,

-          Stodolová kůlna s průjezdem o užitné ploše 40 m2, sedlová střecha s taškami

-          Chlév o užitné ploše 240 m2, se sedlovou střechou s taškovou krytinou, 

-          Chlév o užitné ploše 343 m2, s původní obytnou částí (nutná rekonstrukce)

-          Zděná stodola o užitné ploše 353 m2, se sedlovou střechou s taškovou krytinou, z obou stran dřevěná vrata

Obytné části nejsou dlouhodobě užívány. Pro řádné užívání celkové užitné plochy nutná rekonstrukce.

Obytná část, rodinný dům č.p. 33 a všechny provozní zemědělské stavby, jsou postaveny na vyvýšeném místě uprostřed obce Horní Houžovec v původní roztroušené zástavbě rodinných domů a provozních zemědělských staveb. Přístup z nezpevněné místní komunikace. V blízkosti se nachází město Ústí nad Orlicí s veškerou občanskou vybaveností. Dále pak obce Česká Třebová, Dlouhá Třebová či Letohrad.

Inženýrské sítě: vodovod, el. energie

Adresa: Horní Houžovec 33, 562 01 Ústí nad Orlicí

GPS: 49.959695, 16.476440

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku Vladimíra Pauera ze dne 13.08.2016: 430.000 Kč

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčním správcem.

Prodej v rámci insolvenčního řízení sp zn.: KSPA 44 INS 36806/2013

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]