Evid. číslo: A7138

Prodej obchodního prostoru včetně pozemků na ulici Nejedlého 373/1, Brno-Lesná o celkové výměře 493,5 m2

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.02.2024 10:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:10:23
Konec 1. kola 08.04.2024 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7138
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.04.2024 11:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.04.2024 13:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 33 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.02.2024 10:00:00
Konec 1. kola 08.04.2024 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7138
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.04.2024 11:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.04.2024 13:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 33 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Výběrové řízení na prodej obchodního prostoru včetně pozemků na ulici Nejedlého 373/1, Brno-Lesná o celkové výměře 493,5 m2

 

Předmět prodeje tvoří:

Nebytové jednotky č. 373/91 v bytovém domě č.p. 373, postaveném na pozemcích parc.č. 1/1, parc.č. 1/29, parc.č. 1/30, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4635/98913 na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1/1, parc. č. 1/7, parc.č. 1/29, parc.č. 1/30 a dále pozemků parc.č. 1/33, parc.č. 1/35, vše včetně součástí a příslušenství v k.ú. Lesná, obec Brno, okres Brno-město

Nebytová jednotka č. 373/91 je umístěna v 1NP a v současné době je dispozičně řešena jako dva nebytové prostory s vlastním příslušenstvím a samostatnými vstupy. Jeden nebytový prostor je využíván jako – Showroom o velikosti 363 m2, druhý jako Prodejna – golf o velikosti 100,5m2. Kolaudace 2006 v roce 2011 byly prostory jednotky přestavěny a modernizovány.

Lze upravit až na 3 samostatné nebytové jednotky se samostatnými vstupy.

Vytápění je dálkové pomocí konvektorů umístěných podél výkladců. V jednotce jsou instalované nástěnné klimatizační jednotky a podhledové reproduktory. Jsou provedeny rozvody el. Energie, vzduchotechniky, optického kabelu, PC sítě, teplé a studené vody v plastovém potrubí. Odpady ze soc. místností jsou svedeny do řadu.

Podrobný popis je uveden ve Znaleckém posudku -  Příloha č. 2  - Znalecký posudek

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7138

Minimální požadovaná cena:  33.000.000,-Kč

Cena dle znaleckého posudku: 33.000.000,-Kč

Termíny:

Termín složení kauce: do 8.4.2024 do 17:00 hod.

Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 9.4.2024 do 11:00 hod.

Termín podání finální nabídky (3.kolo): 9.4.2024 do 13:00 hod.


Kauce: 500.000 Kč.

Smlouva o složení kauce:

Pro možnost účasti v této aukci je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen.Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci – A7138 Smlouva o složení kauce.pdf. Součástí Smlouvy o složení kauce je  Příloha č.2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č.253/2008 Sb., v platném znění - tzv.AML zákon.Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č.2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce -A7138 Manuál pro vyplnění Přílohy č.2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf.

Předložení nabídky ve 2. kole:

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz/A7138

Předložení nabídky ve 3. (finálním) kole:

Finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě. Tito zájemci budou po skončení 2. kola neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky pro podání nabídky ve 3. kole. Nabídku kupní ceny může účastník, který postoupil do 3.(finálního) kola učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz/A7138

Prohlídky: po předchozí domluvě s makléřem: Andrea Šálovská, salovska@gaute.cz, +420 732 430 136

Adresa: ulice Nejedlého 1, Brno  - Lesná, GPS: 49.2270592N, 16.6287433E

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 60 dnů od sdělení makléřem, že prodávajícím byla dosažená cena schválena.

UPOZORNĚNÍ:  Minimální požadovaná cena je cenou osvobozenou od DPH .

UPOZORNĚNÍ: nebytový prostor Prodejna – golf je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou.

UPOZORNĚNÍ: Stávající majitel nabízí také možnost uzavřít nájemní smlouvu s novým majitelem na nebytové prostory -Showroom po dobu dalších 3-5 let.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: Výše popsaný majetek je možné nabýt formou 100% obchodního podílu ve společnosti All 4 office s.r.o. se sídlem Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ: 27735443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55531. za kupní cenu 29.500.000,-Kč.

Požadavky prodávajícího:

- věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

- součástí prodeje není movitý majetek ve vlastnictví podnájemníků. Zejména se jedná o mobiliář volný i atypový, výpočetní techniku a elektroniku a obecně položky, jež nejsou ve vlastnictví prodávajícího.

- kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- kupující hradí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce