aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5319

Prodej podílu o velikosti id. 1/2, pozemky o celkové výměře: 35.394 m2 orná půda a ostatní plocha v obci Šumperk

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 05.05.2020 10:00:00
Aktuální čas 30.10.2020 00:24:44
Konec 03.08.2020 13:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 000 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Foto 2.jpg
 
Uživatel 1472030.06.2020 13:15:292 000 000
Popis:
Prodej podílu o velikosti id. 1/2, pozemky o celkové výměře: 35.394 m2 orná půda a ostatní plocha v obci Šumperk

Pozemky se nachází v jižní části města Šumperk, na okraji města, v industriální zóně. Na pozemcích je nekultivovaný křovinný a lesní porost, vzniklý náletem. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku par. č. 1059/21, ve vlastnictví jiného vlastníka. Přístup k nemovitosti není zajištěn věcným břemenem a k pozemku nevede žádná obecní komunikace.

Parcely p.č. 1044, p.č. 1058/1, p.č. 1059/3, p.č. 1059/33 se nacházejí v prostoru určeném dle platného územního plánu obce Šumperk jako územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní. Územní plán obsahuje mimo jiné vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití. Na pozemcích tedy v současné době není možná žádná výstavba.

Vzhledem k provedené rešerši platného územního plánu města Šumperk jsou pozemky zařazeny dle funkce jako plocha smíšená nezastavěného území. Dále je pozemek evidován jako rezerva plochy smíšené výrobní. Územní plán obsahuje mimo jiné vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití.

Prozatím však není ve Změně č. 2 Územního plánu města Šumperk žádná zmínka o plánované změně způsobu využití plochy. Celou analýzu územního plánu si můžete prohlédnout níže, v přiložených souborech pod popisem aukce.

Sítě: Z dostupných dat není prokazatelná přítomnost jakýchkoliv síťových připojení.


GPS: 49.947603809, 16.97385276


Prohlídky: pozemky jsou volně přístupné, prohlídka je možná formou volné obhlídky

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOL 20 INS 9602 / 2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]