aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6476

PRODEJ pohledávky z majetkové podstaty dlužníka DELETE s.r.o. – v pozici věřitele – vůči jeho dlužníku Leasing České spořitelny

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 14.12.2021 12:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:37:40
Konec 1.kola 20.01.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6476
čas předložení návrhů 2.kola do 21.01.2022 12:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 300 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Dosažená cena 1 000 007  Kč
 
pic_6114_0.jpeg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 1,000.007,- Kč.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (VŘ) BYLO NA ZÁKLADĚ POKYNU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PRODLOUŽENO DO 21.1.2022 - KONEC 1. KOLA VŘ BYL STANOVEN NA 20.1.2022, KONEC 2. KOLA VŘ BYL STANOVEN NA 21.1.2022.

Pohledávka z majetkové podstaty dlužníka DELETE s.r.o. – v pozici věřitele – vůči jeho dlužníku Leasing České spořitelny,a.s. IČ: 27089444, se sídlem Budějovická 1912/64b,Praha – Krč (dříve S MORAVA Leasing, a.s., násl. ERSTE leasing a.s.) ve výši 47.426.906,34 ‚Kč s přísl., jejíž postoupení je předmětem této smlouvy. Sepsáno v části IV. položka 12 aktualizovaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 7.12.2021.

Tato pohledávka je vymáhána v Rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky v Agrární komoře České republiky pod jednacím číslem Rsp 196/21, kdy toto řízení je zatíženo poplatkem ve výši 2.371.495,- Kč – tento poplatek zatím uhrazen není pro nedostatek finančních prostředků majetkové podstaty a povinnost jeho úhrady přechází na nabyvatele předmětné pohledávky

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6476, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předepsaném formuláři, který je uveřejněn v přílohách aukce - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf. 

Forma prodeje:
Výběrové řízení je dvoukolové s tím, že po skončení druhého kola může prodávající rozhodnout o konání třetího (finálního) kola s možnou licitací v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1-3místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), může být po rozhodnutí prodávajícího v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat. 

Minimální požadovaná cena:  300.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce: do 20.1.2022 do 18:00 hod.

Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 21.1.2022 ve 12:00 hod.

V případě konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 21.1.2022 v 15.00 hod.

Kauce: 200.000 Kč.

*v případě konání třetího kola - samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se jej mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci. Termín konání třetího kola bude upřesněn dle ujednání Zváštních obchodních podmínek pro VŘ A6476.

Vítěz výběrového řízení je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne skončení výběrového řízení podepsat Smlouvu o postoupení pohledávky ve znění dle vzoru smlouvy o postoupení pohledávky, který je uveřejněn v přílohách této aukce - Příloha č. 1 - Závazný vzor smlouvy o postoupení pohledávky.pdf. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení uhrazena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]