aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3058

Prodej pozemek o výměře 12.296m2 - 705,-Kč bez DPH/m2, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - Planá nad Lužnicí, přímo u dálnice D3 - exit 84

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 06.11.2017 12:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:48:39
Konec 1.kola 12.12.2017 15:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A3058
čas předložení návrhů 2.kola do 13.12.2017 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 13.12.2017 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 10 490 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 850 000 Kč
Dosažená cena 18 603 000  Kč
 
8.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 18,603.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 17.100.000,- Kč.

Prodej pozemků o celkové výměře 12.296m2 v k.ú. Planá nad Lužnicí, Jihočeský kraj, v průmyslové zóně přímo u dálnice D3 - exit 84. Podél pozemku vede železniční vlečka ze stanice Planá nad Lužnicí. Pozemky jsou dle územního plánu určeny jako plochy smíšené výrobní.

Minimální požadovaná cena je cenou vč. DPH 21% - prodávající je plátce DPH - odpočet DPH JE MOŽNÝ!!

Předmět prodeje tvoří:
Pozemek parc.č. 1464/31, orná půda, o celkové výměře 12.296 m2, který nově vzniká na základě geometrického plánu č. 3531-1/2015 oddělením z pozemku parc.č. 1464/7, orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2469 pro katastrální území a obec Planá nad Lužnicí, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor.

Rovinatý pozemek se nachází přímo v průmyslové zóně města Planá nad Lužnicí, 1,3 km od výjezdu č. 84 dálnice D3. Podél pozemku vede železniční vlečka ze stanice Planá nad Lužnicí. Přípojky IS: ul. Kanadská.

Prodávajícím je stanovena podmínka, že kupující musí vybudovat drátěný plot vysoký minimálně 2,2m, který ohraničí nově vzniklou parcelu p.č. 1464/31. Tento plot musí být kupujícím vystavěn nejpozději do 6ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy - délka plotu činí cca 175m.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf. 

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A3058, minimální požadovaná cena ve VŘ: 10,490.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 12.12.2017 do 15:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 13.12.2017 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 13.12.2017 do 15:00. Kauce: 850.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka ALVARAK GROUP a.s.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 356 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv.

Dle ust. § 356 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.


Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Vítěz výběrového řízení je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění dle vzoru budoucí kupní smlouvy, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento vzor smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Vzor smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.pdf. Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]