aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6418

Prodej pozemku o celkové výměře 1 560m2, zahrada v k.ú. Hrdlořezy obec Praha


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 15.12.2021 13:00:00
Doba do zahájení 16 dni 17 hodin
Aktuální čas 28.11.2021 19:13:24
Konec 15.12.2021 14:00:00
Zbývá 16 dni 18 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 248 000 Kč
Aktuální cena 1 248 000 Kč
Dražební jistota 220 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
CIMG7640.JPG
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6418

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Link, a.s., MSPH 96 INS 24474/2011

Předmět dražby:

Předmětem dražby je věc nemovitá, a to pozemek parc.č. 271/10, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 112 pro katastrální území Hrdlořezy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Jedná se o svažitý pozemek se severní orientací, uceleného protáhlého obdélníkového tvaru, který na severní (kratší) straně o šířce cca 17,5 m sousedí s přístupovou komunikací. Součástí pozemku je zděná stavba zahrádkářského domku o zastavěné ploše cca 30 m2, která je postavena přibližně ve středové části pozemku. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou, krytou vlnitou azbestocementovou krytinou. Stavba ve špatném až havarijním stavebně technickém stavu, stavba není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Na pozemku jsou dále postaveny venkovní úpravy malého rozsahu. Jedná se o částečné oplocení pozemku, vstupní branku a vodoměrnou šachtu. Vše ve špatném technickém stavu. Vodoměrná šachta je z části zasypaná a původní přípojka zahradního vodovodu je dnes nefunkční. Hlavní vodovodní řad byl vybudován v letech 1990-1991 a vede podél účelové komunikace směrem k potoku. Samotná přípojka nebyla vybudována v nezámrzné hloubce a na zimu se voda uzavírala. Přesná poloha vedení přípojky vody nebyla zjištěna. V lokalitě není možnost napojení na el. energii, plyn ani splaškovou kanalizaci. Součástí pozemku jsou trvalé porosty převážně náletového charakteru.

Celková plocha pozemku: 1560 m2

Adresa: zahradní osada Hrdlořezy

GPS: N 50°5.84315', E 14°30.91817'

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 21.10.2021: 1.560.000,- Kč.

Znalecký posudek naleznete níže mezi přiloženými soubory.

Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Informačním memorandu a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne  30.11.2021 ve 12:00 hod.
II. prohlídka - dne 07.12.2021 ve 12:00 hod.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry, tj. v případě vícero účastníků proběhne prohlídka jednotlivě, nikoliv hromadně. Dále prosíme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky správně organizovat.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. zahradní osada Hrdlořezy,  GPS: N 50°5.84315', E 14°30.91817', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 15.12.2021
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 15.12.2021
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 1,248.000,- Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 21.10.2021:  1,560.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 220.000,-Kč

Minimální příhoz: 5.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Andrea Šálovská, tel.: 732 430 136, mail: salovska@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 96 INS 24474 / 2011.

UPOZORNĚNÍ: Dle výslovného sdělení navrhovatele je součástí předmětu dražby také stavba zahradního domku, která není zapsána v katastru nemovitostí. Na LV č. 112, k.ú. Hrdlořezy ze dne 9.9.2021 je uvedeno upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení ZDŘ-20/2017-101 (nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem). Nebyla předložena žádná stavební ani jiná dokumentace týkající se stavby. Přístupová komunikace je postavena na pozemcích jiných vlastníků.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

 

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]