Evid. číslo: A7189

Prodej pozemku, orná půda, CP 6209 m2, k.ú. Ladná, okr. Břeclav

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.03.2024 10:30:00
Aktuální čas 25.04.2024 12:39:21
Konec 16.05.2024 15:00:00
Zbývá 21 dní 2 hodiny
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 228 000 Kč
Aktuální cena 228 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.03.2024 10:30:00
Konec 16.05.2024 15:00:00
Zbývá 21 dní 2 hodiny
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 228 000 Kč
Aktuální cena 228 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej pozemku – orná půda o výměře 6209 m2, k.ú. Ladná, okr. Břeclav  

Předmětem prodeje je:

- pozemek parc.č. 1292/164, orná půda

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 596 pro katastrální území Ladná, obec Ladná, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav.

Dle informací z veřejného registru půdy a prodávajícího užívá část pozemku fyzická osoba, nájemní smlouva zveřejněna v přílohách této aukce.

Přesný popis nemovitosti uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemek je volně přístupný GPS:  48°47'54.11"N, 16°53'01.17"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce (kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

 

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

 

Podmínky prodávajícího:

  • věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;
  • kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
  • kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
  • prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
  • kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
  • prodávající upozorňuje, že na předmět prodeje je uzavřena nájemní smlouva.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce