aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6932

Prodej - převod družstevního bytu 1+1, podl. plocha vč. příslušenství 35,4 m², Krupka, okres Teplice, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.03.2023 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 06:19:06
Konec 24.05.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 484 000 Kč
Aktuální cena 484 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
20221010_143625_1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu 1+1, podl. plocha 35,4m², ul. Karla Čapka č.p. 266, Krupka-Maršov, Ústecký kraj.

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím ve stavebním bytovém družstvu Teplice, se sídlem Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, IČO 002 27 692, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na právo nájmu k družstevnímu bytu č. 4601-0411 o velikosti 1 + 1, situovaný v 4.NP budovy č.p. 266, na ulici Karla Čapka č.p. 266, Krupka, objekt k bydlení, část obce Maršov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3236 pro katastrální území Maršov u Krupky, postavené na pozemku parc.č. St. 409, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 3236 pro katastrální území Maršov u Krupky, obec Krupka.

Byt je se nachází ve 4.NP. Jedná se o jednostranně jižně orientovaný byt 1+1 s výměrou 35,46 m2. Byt se dle nájemní smlouvy skládá z pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny s WC. Bytová jednotka je z hlediska družstva v původním stavu k roku 1986. Přesná dispozice a stav jednotky nebyl zjištěn - jednotka nebyla dlužníkem zpřístupněná.

Vytápění a TUV je plynovou kotelnou.

Bytový dům byl zkolaudován v roce 1986. V roce 1993 bylo provedeno zateplení štítů, v roce 2001 dokončeno zateplení celého pláště budovy a nové zábradlí lodžie včetně zasklení. V roce 2010 byla osazena nová platová okna, hliníkové prosklené vstupní portály. Výtah je nový.

Kompletní popis je k dispozici v příloze pod textem aukce – Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Vlastníkem nemovitosti (dlužníkem) nebyla nemovitost zpřístupněna, tj. znalecký posudek zveřejněný v příloze této aukce obsahuje takové informace a je zpracován pouze s ohledem na možnou prohlídku exteriéru. 

Termín prohlídky nemovitosti: možno sjednat individuálně - po předchozí dohodě - v pracovní dny v dopoledních hodinách. 

Adresa: Karla Čapka č.p. 266, 417 42 Krupka-Maršov, Ústecký kraj. GPS: 50.6858939N, 13.8830278E

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci. Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSUL 63 INS 4536/2022-A-7

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu smlouvy o převodu členských práv a povinností dlužníkem, s tím že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 60 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]