Evid. číslo: A6932

Prodej - převod družstevního bytu 1+1, podl. plocha vč. příslušenství 35,4 m², Krupka, okres Teplice, Ústecký kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.03.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:00:48
Konec 24.05.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 484 000 Kč
Aktuální cena 484 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.03.2023 10:00:00
Konec 24.05.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 484 000 Kč
Aktuální cena 484 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu 1+1, podl. plocha 35,4m², ul. Karla Čapka č.p. 266, Krupka-Maršov, Ústecký kraj.

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím ve stavebním bytovém družstvu Teplice, se sídlem Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, IČO 002 27 692, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na právo nájmu k družstevnímu bytu č. 4601-0411 o velikosti 1 + 1, situovaný v 4.NP budovy č.p. 266, na ulici Karla Čapka č.p. 266, Krupka, objekt k bydlení, část obce Maršov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3236 pro katastrální území Maršov u Krupky, postavené na pozemku parc.č. St. 409, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 3236 pro katastrální území Maršov u Krupky, obec Krupka.

Byt je se nachází ve 4.NP. Jedná se o jednostranně jižně orientovaný byt 1+1 s výměrou 35,46 m2. Byt se dle nájemní smlouvy skládá z pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny s WC. Bytová jednotka je z hlediska družstva v původním stavu k roku 1986. Přesná dispozice a stav jednotky nebyl zjištěn - jednotka nebyla dlužníkem zpřístupněná.

Vytápění a TUV je plynovou kotelnou.

Bytový dům byl zkolaudován v roce 1986. V roce 1993 bylo provedeno zateplení štítů, v roce 2001 dokončeno zateplení celého pláště budovy a nové zábradlí lodžie včetně zasklení. V roce 2010 byla osazena nová platová okna, hliníkové prosklené vstupní portály. Výtah je nový.

Kompletní popis je k dispozici v příloze pod textem aukce – Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Vlastníkem nemovitosti (dlužníkem) nebyla nemovitost zpřístupněna, tj. znalecký posudek zveřejněný v příloze této aukce obsahuje takové informace a je zpracován pouze s ohledem na možnou prohlídku exteriéru. 

Termín prohlídky nemovitosti: možno sjednat individuálně - po předchozí dohodě - v pracovní dny v dopoledních hodinách. 

Adresa: Karla Čapka č.p. 266, 417 42 Krupka-Maršov, Ústecký kraj. GPS: 50.6858939N, 13.8830278E

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci. Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSUL 63 INS 4536/2022-A-7

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu smlouvy o převodu členských práv a povinností dlužníkem, s tím že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 60 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce