aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7077

Prodej RD, dispozice 4+1, podl. plocha vč. příslušenství 177 m², pozemky celkem 755 m², k.ú. Staré Město u Frýdku Místku

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.09.2023 12:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 21:20:29
Konec 19.10.2023 14:00:00
Zbývá 26 dni 16 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 347 200 Kč
Aktuální cena 3 347 200 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_1850.jpeg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej RD, dispozice 4+1, podlahová plocha vč. příslušenství 177 m², pozemky celkem 755 m², k.ú. Staré Město u Frýdku Místku, Moravskoslezský kraj

Osobní prohlídky se konají dne 27.09.2023 v 11:00 hod. a dále 11.10.2023 v 11:00 hod. Sraz zájemců je na adrese: Pode Břehy 385, 738 01 Staré Město, GPS: 49.6712033N, 18.3672319E. Na jednotlivé prohlídkové dny je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Stavba má 2 nadzemní podlaží. 1.NP se nachází v původním stavu. V roce 2019 byla provedena celková rekonstrukce 2.NP (vnitřních prostorů). Konstrukci tvoří cihla + tvárnice. Stropy jsou s rovným podhledem, zčásti sádrokarton, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zčásti dlažba.

Objekt byl postaven mezi lety 1968 - 1970.

Dispoziční řešení:

1.NP

Zádveří 2,57 m²

Komora pod schodištěm 1,89 m²

Chodba 5,78 m²

Místnost 7,13 m²

Prádelna 18,13 m²

Místnost 16,16 m²

Garáž 24,00 m²

Místnost 7,86 m²

Schodiště 6,82 m²

2.NP

Chodba 3,14 m²

Chodba 8,37 m²

WC 0,85 m²

Koupelna 3,28 m²

Obývací pokoj 25,23 m²

Balkón 4,13 m²

Kuchyně 8,33 m²

Ložnice 7,62 m²

Pokoj 13,23 m²

Pokoj 13,45 m²

Podlahová plocha 94,77 m²

Podlahová plocha vč. příslušenství 177,96 m²

Pozemek zahrady je rovinatý a zčásti mírně svažitý, na němž se dále nachází kůlna na nářadí, zpevněné plochy a venkovní úpravy.

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

 Sítě: elektřina, obecní vodovod, svod splašků je řešen do septiku, zemní plyn je zaveden vytápění zajišťuje plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler.

Kompletní informace je možné najít v přiloženém souboru – A7077_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Pode Břehy 385, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

GPS: 49.6712033N, 18.3672319E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: sp. zn. KSOS 22 INS 3372/2021.

Předmět prodeje (rodinný dům) je obýván dlužníkem.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]