aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6592

Prodej RD - dispozice 5+1, se zahradou, užitná plocha 132 m², pozemky celkem 798 m², obec Kardašova Řečice, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.03.2022 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:36:49
Konec 26.04.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 350 000 Kč
Aktuální cena 4 351 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_0337.JPG
 
Uživatel 1895426.04.2022 07:30:534 351 000
Popis:
Prodej RD o dispozici 5+1, se zahradou, užitná plocha 132,67 m², pozemky celkem 798 m², obec Kardašova Řečice, Jihočeský kraj

Kardašova Řečice je menším městem ležícím na hlavní komunikaci spojující města Jindřichův Hradec a Soběslav cca 35 km severovýchodně od Českých Budějovic. Počet obyvatel cca 2 200 – dle malého lexikonu obcí. V obci převládá bytová zástavba, je zde plná infrastruktura a potřebná občanská vybavenost.

Objekt rodinného domu č.p. 562 se nachází v části obce Kardašova Řečice v ulici Na Štěpnici na jihozápadním okraji zastavěné části obce nedaleko komunikace vedoucí směrem na město Veselí nad Lužnicí v lokalitě nízkopodlažní bytové zástavby. Příjezd k objektu je možný zpevněnou komunikací ve vlastnictví Města Kardašova Řečice. Lokalita je územním plánem obce určena k převažující funkci bydlení, což je v souladu se stávajícím využitím. Nemovitosti neleží v zátopovém území.

Předmětná nemovitost je tvořena stavbou rodinného domu č.p. 562 na st. parcele č. 761 - zastavěná plocha a nádvoří a další pozemek, který tvoří funkční celek tj. parcela č. 839/10 - zahrada. Objekt má přibližně čtvercový půdorys, je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. V domě je jedna bytová jednotka vel. 5+1. Soubor dotvářejí venkovní úpravy především přípojky inženýrských sítí, studna, dřevěná bouda na nářadí, venkovní posezení a zpevněné plochy. Nemovitosti je plně oplocena a zahrada je příkladně udržována.

Původní stáří objektu je z roku 1970. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i většina prvků krátkodobé životnosti jsou původní. V průběhu životnosti byly provedeny dílčí opravy či úpravy (např. zateplení fasády, výměna oken, výměna části podlah - vše v roce 2008, nová koupelna v roce 2013). Technický stav objektu je průměrný.

Dispozice rodinného domu a ploch:

1.NP

Výčet:

garáž                                     14,27 m²

sklad ovoce                          4,75 m²

krytá terasa na terénu         19,55 m²

koupelna                               6,10 m²

prádelna a TUV                    6,10 m²

chodba                                  5,22 m²

pokoj                                     12,55 m²

zádveří                                  3,48 m²

chodiště                                5,90 m²

2. NP a zastřešení

Výčet:

pokoj                                     22,40 m²

ložnice                                   15,76 m²

jídelna                                   15,89 m²

chodba                                  5,78 m²

pokoj                                     11,56 m²

koupelna a WC                     4,65 m²

kuchyně                                3,66 m²

spíž                                        1,44 m²

balkon                                   14,85 m²

Sítě: voda, elektřina, kanalizace

Adresa: Na Štěpnici 562, 378 21 Kardašova Řečice

GPS: 49.1800681N, 14.8481917E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSCB 27 INS 20384 / 2020 a zbylé spoluvlastnické podíly z volného trhu - nemovitost se nabízí jako celek

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (prodávajících)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]