aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6782

Prodej RD s pozemky, zastavěná plocha 175 m², pozemky celkem 646 m², obec Chrastava, Liberecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.09.2022 12:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 17:46:45
Konec 18.11.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 312 000 Kč
Aktuální cena 4 312 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto01.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
UPOZORNĚNÍ: 16.11.2022 - na základě pokynu insolvenčního správce je aukce zrušena

UPOROZNĚNÍ: 18.10.2022 - na základě pokynu zajištěného věřitele byla aukce prodloužena do 18.11.2022

Prodej RD s pozemky, zastavěná plocha 175 m², pozemky celkem 646 m², obec Chrastava, Liberecký kraj

Osobní prohlídka se koná dne 13. 10. 2022 od 11:00 hod. do 12:00 hod. Sraz zájemců na adrese: Žitavská 219, 463 31 Chrastava. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

Jedná se stavbu rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími. Okna jsou hnědá dřevěná. Hlavní vstup do domu je z ulice Turpišova. Vchod je chráněn malou markýzou dřevěné konstrukce. Vchodové dveře jsou rovněž hnědé dřevěné. Dům je omítnutý, kde na spodní části fasády a okolo vchodových dveří dochází k odlupování povrchové úpravy. Na severovýchodní a jihozápadní fasádě domu se zhruba v polovině nachází římsa s klempířským oplechováním. V oblasti střechy se na zmíněných dvou fasádách objevují jemně ozdobné prvky. Střecha je plochá. Vytápění je zajištěno lokálním kotlem.

K domu náleží zděný přístavek, který je umístěn na zahradě domu. Jedná se o stavbu s jedním podlažím. Fasáda objektu je viditelně poničena. Vchod do přístavku je možný pouze ze zahrady náležící k domu. Otvory jsou opatřeny rovněž dřevěnými výplněmi. Přístavek je zastřešen šiknou střechou.

Na zahradě se dále nachází skleník a drobné dřeviny.

Zastavěná plocha domu celkem 175 m2

Užitná plocha domu je cca 280 m2 (odhad)

Sítě: dle dostupných informací je objekt napojen na přípojku elektřiny, vody, plynu a kanalizace

Kompletní informace je možné najít v souboru A6782_Znalecký posudek.pdf v příloze aukce.

Adresa: Žitavská 219, 463 31 Chrastava

GPS: 50.8171000N, 14.9674206E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužnice v insolvenčním řízení: KSLB 82 INS 20954/2021

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]