Evid. číslo: A6661

Prodej samostatně stojícího RD - užitná plocha 189 m², pozemek 240 m², obec Hlinka, Moravskoslezský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 26.05.2022 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 06:21:40
Konec 28.06.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 175 000 Kč
Aktuální cena 260 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 17 500 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 26.05.2022 12:00:00
Konec 28.06.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 175 000 Kč
Aktuální cena 260 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 17 500 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 17145 28.06.2022 14:19 260 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 14:15 250 000 Kč

Uživatel 17145 28.06.2022 14:13 240 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 14:13 235 000 Kč

Uživatel 17145 28.06.2022 14:12 230 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 14:10 225 000 Kč

Uživatel 17145 28.06.2022 14:09 220 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 14:05 210 000 Kč

Uživatel 17146 28.06.2022 14:04 205 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 14:04 200 000 Kč

Uživatel 17146 28.06.2022 14:03 195 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 13:58 190 000 Kč

Uživatel 17146 28.06.2022 13:53 185 000 Kč

Uživatel 17147 28.06.2022 12:30 180 000 Kč

Uživatel 17145 15.06.2022 10:55 175 000 Kč

Popis

Prodej samostatně stojícího rodinného domu s pozemkem, užitná plocha 189 m2, pozemek 240 m2, obec Hlinka, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Rodinný dům č.p.17

– stavba realizovaná cca v letech 1928/1929 jako budova pro individuální bydlení. V roce 2019 byla zahájena komplexní rekonstrukce a adaptace objektu, která byla v roce 2020 přerušena, objekt je stavebně nedokončený, neužívaný, původně obsahoval jeden byt

Jedná se o samostatně stojící, zděnou stavbu (zděné konstrukce – cihla 45/30 cm, nezateplená), stropy – 1.NP dřevěné trámové, střecha – dřevěný krov (umožňující využití podkroví – původní 1 x obytná místnost odstraněna, aktuálně půdní prostor), zapsaná v KN jako součást pozemku, která je 1 podlažní, nepodsklepená, s 1 nadzemními podlažími, složeného obdélníkového půdorysu „L“ cca max. 13,45x13,22 m.

Dispozice rodinného domu:

1.NP – přízemí – nevytápěné, stavebně nedokončené, nevybavené prostory o celkové užitné ploše 97,28 m2

2.NP – půdní prostor umožňující vestavbu podkroví – nevytápěné, stavebně nedokončené, nevybavené prostory o celkové užitné ploše 91,88 m2, z čehož původní obytná plocha činila cca 20 m2

Objekt je stavebně nedokončený (odhadovaná rozestavěnost cca 41%), z technického hlediska aktuálně neumožňuje užívání

Pozemek pozemku parc. č. St.63

– společně se stavbou tvoří jeden funkční celek je rovinatý, neudržovaný a neupravený.

Sítě: v nemovitosti chybí/odstraněné - pozemek je aktuálně napojen na inženýrské sítě elektro (bez funkční instalace), vodovod – veřejný vodovodní řád

Více informací ve znaleckém posudku v rámci příloh aukce A6661.Znalecký posudek.pdf

Adresa: Hlinka 17, 793 99 Hlinka, Moravskoslezský kraj

GPS: 50.2800189N, 17.6718381E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka Althaia, o.p.s. v insolvenčním řízení: KSOS 39 INS 4204 / 2021

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce