aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6807

Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 25.10.2022 10:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 17:15:48
Konec 09.12.2022 12:00:00
Zbývá 18 hodin 44 minut
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 6 250 000 Kč
Aktuální cena 6 250 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
orto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 - ost.plocha a zastavěná plocha , z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav

Předmětem prodeje je:

pozemek parc.č. St.730, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba  
pozemek parc.č. St.854, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba
pozemek parc.č. 5888/2, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/5, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/6, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/7, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1944 pro katastrální území Zaječí, obec Zaječí, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
 
Uvedené pozemky slouží v současné době jako odstavná a parkovací plocha pro osobní a nákladní vozidla. K pozemku je dovedena voda, kanalizace a el. přípojka 230/400V.
 
Dle platného Územního plánu obce pozemky spadají do ploch VS (tj. plochy výroby a skladování). Informace o Územním plánu této lokality jsou zveřejněny níže pod popisem aukce v souborech pdf.
 
Prodávající prohlašuje, že k tíži pozemku parc.č. 5888/6 je zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku parc.č.5888/1. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
 
Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje je uzavřena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností Malík Transport s.r.o., IČ 290 18 498 ze dne 1.2.2022, doba trvání smlouvy je do okamžiku zpeněžení předmětu nájmu.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.

Poloha : GPS 48.8678806N, 16.7611094E
 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěných věřitelů.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podmínky prodávajícího
- kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
 - kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]