aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7115

Prodej spoluvl. podílu id. 3/4 na RD a PZ kolem domu 3765 m2 a lesní pozemek 1335 m2, obec Litobratřice, okr. Znojmo

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 06.11.2023 12:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:47:17
Konec 09.01.2024 14:00:00
Zbývá 38 dni 23 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 329 040 Kč
Aktuální cena 329 040 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
pozemky 5.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvl. podílu id. 3/4 na RD a PZ kolem domu 3765 m2, garáž a lesní pozemek 1335 m2, obec Litobratřice, okr. Znojmo

Předmět prodeje se skládá:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id.3/4 na:

1. pozemek parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří,  součástí je stavba: Litobratřice, č.p. 64, rod. dům

2.  pozemek parc.č. 329, orná půda

3.  pozemek parc.č. 3319, lesní pozemek

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 107 pro katastrální území Litobratřice, obec Litobratřice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

1.  Rodinný dům je krajní řadový, s 1.PP a 1.NP, s půdou. Celkový stavebně-technický stav domu je špatný, s nutností celkové rekonstrukce. Součástí stavby domu je garáž, jde o stavbu přiléhající k rodinnému domu. Celková podlahová plocha s příslušenstvím činí 142 m2.

IS: elektřina 230 a 400 V, obecní vodovod, plyn, splašky jsou svedeny do trativodu.

Dispozice RD je 2+1 : chodba, pokoj kuchyně, pokoj, koupelna s WC, komora, skald, veranda. Sklepní prostory slouží jako kotelna.

Zastavěná plocha: 389 m2

GPS: 48°53'02.06"N, 16°24'00.40"E

2.  Pozemek parc.č. 329 – orná půda

Pozemek je platným územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce s určením pro plochy k bydlení vesnického charakteru. Náhled z ÚP výše ve fotkách aukce nebo na https://www.obeclitobratrice.cz/e_download.php?file=data/editor/56cs_3.pdf&original=graf-uz-zm2-litobratrice-2.pdf

Celková plocha: 3376 m2

GPS: 48°52'59.83"N, 16°24'01.99"E

3.  Lesní pozemek parc.č. 3319 – lesní pozemek

Pozemek je porostlý lesním porostem, nachází se zde trnovník akát s náletovým podrostem keřů, je neudržovaný. LHO nejsou k tomuto pozemku k dispozici.

Celková plocha 1335 m2

GPS: 48°53'01.88"N, 16°24'52.23"E

Přesný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

 

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Podmínky prodávajícího:

-  věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-  kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-   kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-  prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-  kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

-  kupující provede úhradu kupní ceny a poplatků bude před podpisem kupní smlouvy;

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]