aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5297

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3, k.ú. Oslavany, obec Oslavany, okr. Brno-venkov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 06.05.2020 14:00:00
Aktuální čas 09.08.2020 18:37:10
Konec 02.07.2020 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 315 600 Kč
Aktuální cena 316 600 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto LV 1039.jpg
 
Uživatel 1464501.07.2020 13:12:55 316 600
Popis:

Prodej id.podílu 1/3 pozemků o celkové výměře 1 759 m2 (id.1/3 = id.podíl 586 m2) , k.ú. Oslavany, obec Oslavany, okr. Brno - venkov

Prodej id. podílu 1/3 pozemků o celkové výměře 1 759 m2, situované v katastrálním území Oslavany, obec Oslavany. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty a ornou půdu.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49°07'38.08"N, 16°19'19.01"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Upozornění:

Dle informací místně příslušného stavebního úřadu bylo zjištěno, že se na pozemku parc.č. 2480/1 nachází rozestavěná stavba rodinného domu a že se jedná o stavbu nepovolenou s tím, že bude stavební úřad zahajovat řízení o nařízení odstranění stavby. Dle stavebního zákona může stavebník požádat dodatečně povolení této stavby, což také stavebník učinil. Místně příslušný stavební úřad vydal Usnesení č.j.MUOS/01161/2020, kterým přerušuje řízení o nařízení odstranění stavby zahájené z moci úřední dne 6.3.2020. Toto Usnesení je zveřejněno v příloze této aukce níže.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]