Evid. číslo: A7300

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 souboru 6 nebytových jednotek, plocha 1273 m2, k.ú. Trnitá, Brno

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2024 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 03:35:25
Konec 16.07.2024 14:00:00
Zbývá 26 dní 10 hodin
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 14 210 000 Kč
Aktuální cena 14 210 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 421 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 2 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2024 10:00:00
Konec 16.07.2024 14:00:00
Zbývá 26 dní 10 hodin
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 14 210 000 Kč
Aktuální cena 14 210 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 421 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 2 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

UPOZORNĚNÍ: začátek aukce je dne 16.07.2024 v 10:00 hod.

Opakovaný prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 souboru 6 nebytových jednotek, plocha 1273 m2, k.ú. Trnitá, Brno, z majetkové podstaty IFM GROUP a.s.

Budova č.p. 493 řešená jako polyfunkční objekt (č.o. 73) v ulici Křenová. Dům má celkem 5 plnohodnotných nadzemních podlaží, 6.NP je ustupující. Dále má objekt jedno podzemní podlaží.

Polyfunkční dům č.o. 73 je dopravně dobře dostupný, umožňující parkování ve vnitrobloku a v 1.PP sousedních objektů. Jednotlivá podlaží jsou centrálně propojena schodištěm a osobním výtahem ve středu budovy. V 1. PP jsou parkovací stání, kdy příjezd je rampou vedoucí z objektu Křenová 71 ze dvora a je řízen automatickým systémem. V 1. NP se nachází samostatný komerční prostor - prodejna. Ve vyšších podlažích jsou situovány kancelářské jednotky se zázemím. Vstup do kanceláří je z chodby z centrálního schodiště.

Dispoziční řešení:

1. PP – parkovací plocha, UHP, UPS, schodiště s výtahem

1. NP – prodejna se zázemím

2. NP – kanceláře, včetně sociálního zázemí, kuchyňky, sklady, komunikační prostor

3. NP – kanceláře, včetně sociálního zázemí, kuchyňky, sklady, komunikační prostor

4. NP – kanceláře, včetně sociálního zázemí, kuchyňky, sklady, komunikační prostor

5. NP - kanceláře, včetně sociálního zázemí, kuchyňky, sklady, komunikační prostor

6. NP – 1 bytová jednotka

Půdorysy jednotlivých podlaží k dispozici v rámci příloh elektronické aukce*

*půdorysy jsou aktuální k datu jejich pořízení s tím, že v mezičase mohlo docházet ke drobným stavebně-technickým změnám (zejm. změny příček aj.).

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku a informačním memorandu v rámci příloh aukce - soubory A7300_ZNALECKÝ POSUDEK.pdf a A7300_INFORMAČNÍ MEMORANDUM.pdf

Nájemní vztahy:
Přehled konkrétního obsahu nájemních smluv je zájemcům k dispozici v rámci DATAROOM – prováděcí dokumentace. DATAROOM je zájemcům k dispozici po registraci v systému a po uhrazení jednorázového poplatku ve výši 2.000,-Kč.

Účastí v elektronické aukci bere kupující na vědomí a je plně srozuměn s tím, že na základě nabytí vlastnického práva k předmětu prodeje vstoupí do veškerých práv a povinností prodávajícího (jako pronajímatele) ohledně nájemních vztahů uzavřených k předmětu prodeje či jeho dílčím částem.

Křenová 493/73 - přehled nájmů

č. jednotky

výměra v m²

obsazenost

platnost smlouvy

493/1

362,2

garáž

 

493/2

213,57

obsazeno

do 3.10.2028

493/3

180,39

obsazeno

neurčito (6m)

493/4

181,49

obsazeno

neurčito (6m)

493/5

178,65

obsazeno

neurčito (6m)

493/6 - a

87,64

obsazeno

neurčito (6m)

493/6 - b

69,76

obsazeno

neurčito (3m)

 Termín konání prohlídek:

I. termín - 19.06.2024 v 9:00 hod.

II. termín - 26.06.2024 v 9:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Křenová 493/73, 602 00 Brno - Trnitá.  GPS souřadnice: 49.1914142N, 16.6255056E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: stejskal@gaute.cz nebo na tel. 739 003 015.

Forma prodeje:
Elektronická aukce na www.verejnedrazby.cz/A7300

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce - A7300_Smlouva o složení kauce.pdf. Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce – A7300_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka IFM GROUP a.s. v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS 6610/2022. Insolvenční správce je v souladu s ust. § 280 insolvenčního zákona oprávněn níže uvedené položky spadající do majetkové podstaty dlužníka zpeněžit.

UPOZORNĚNÍ:
Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a souhlasu zástupce věřitelů. Účastí v elektronické aukci vyjadřuje kupující svůj souhlas s návrhem textu kupní smlouvy uvedeným přílohách elektronické aukce.

Kupní smlouva ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v přílohách této aukce - A7300_Závazný vzor kupní smlouvy.pdf, musí být vítězem této aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítězi této aukce (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zástupcem věřitelů. Kupní cena musí být vítězem této aukce uhrazena před uzavřením Kupní smlouvy.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (insolvenčního správce a zástupce věřitelů);

K uzavření kupní smlouvy dojde nejdříve po připsání celé částky kupní ceny na účet majetkové podstaty - financování formou úvěru zajištěného na zpeněžovaném majetku není možné.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítězi této aukce (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (insolvenčního správce a zástupce věřitelů). Kupní cena musí být vítězem této aukce uhrazena před uzavřením Kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje je osvobozen od daně z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce