aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6493

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/3 na RD a na pozemcích o celkové výměře 1.777m2, obec Těchonín, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:02:03
Konec 25.02.2022 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 650 000 Kč
Vyvolávací cena 553 000 Kč
Aktuální cena 555 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 1859825.02.2022 13:59:17 555 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 490, pro k.ú. Celné, obec Těchonín, KP Ústí nad Orlicí.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/3 k nemovitostem:
- pozemek St. 27 o výměře 414m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 59, zp.využití rod.dům, v části obce Celné,
- pozemek parc.č. 79 o výměře 169m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 82/4 o výměře 115m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 82/5 o výměře 1.079m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 490 pro katastrální území Celné, obec Těchonín, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Celková zastavěná plocha dle KN činí přibližně 240 m2. Zastavěná plocha obytné části je pak odhadována na 142 m2. Výměra obytných prostor je odhadována na 80 % zastavěné obytné části domu, tedy 113,6 m2. Tuto předpokládanou výměru ani dále uvedený popis nebylo možné ověřit a nemusí odpovídat skutečnosti. RD byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde rozlehlá půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1910.

IS: El. 230V/400V, vodovod, pravděpodobně je napojen na jímku a rozvod zemního plynu není připojen. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Dle znaleckého posudku je RD vhodný k rekonstrukci.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.


Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Pavel Dominikus v insolvenčním řízení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]