Evid. číslo: A7163

Prodej víceúčelového areálu o celkové výměře 1.192m2, obec Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, kraj Středočeský

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 14.03.2024 10:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 12:44:09
Konec 02.05.2024 13:00:00
Zbývá 7 dní 0
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 940 000 Kč
Aktuální cena 1 940 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 14.03.2024 10:00:00
Konec 02.05.2024 13:00:00
Zbývá 7 dní 0
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 940 000 Kč
Aktuální cena 1 940 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej víceúčelového areálu o celkové výměře 1.192m2,obec Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, kraj Středočeský


Prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017

Předmět prodeje:

  • pozemek parc.č. St. 407, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba : Suchdol, č.p. 273, víceúčelová stavba
  • pozemek parc.č. 1151/2, ostatní plocha, manipulační plocha
  • pozemek parc.č. 1155/2, ostatní plocha, jiná plocha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10207 pro katastrální území Suchdol u Kutné Hory obec Suchdol, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Víceúčelová stavba č.p. 273 byla postavena v r. 2011. Objekt o zastavěné ploše 75m2 je využíván k ubytování. Do objektu je přivedena voda ze studny na cizím pozemku, kanalizace je svedena do veřejné kanalizace, vytápění je ústřední z kotelny na tuhá paliva, postavené na pozemku parc.č. 1151/2 (není zapsána na LV) Dispoziční řešení:1 NP vstup, sociální zařízení, kuchyně, ubytovací prostor, schodiště. V podkroví ubytovací prostor.

Příjezd k nemovitým věcem je po zpevněné komunikaci po části pozemku jiného vlastníka (LV 692 cca 10m, není zajištěný věcným břemenem).
 

GPS: 49.9570183N, 15.1655650E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.03.2022: 1.940.000,- Kč.

Podrobný popis předmětu prodeje naleznete ve Znaleckém posudku mezi přiloženými soubory.

UPOZORNĚNÍ: na pozemcích parc.č. 1155/2 a 1151/2 dále stojí stavby – označené dle znaleckého posudku jako Sklad bez č.p/č.e o zastavěné ploše 130m2, Sklad bez č.p/č.e o zastavěné ploše 91m2, Kotelna, Výrobní objekt, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí.

Sklad bez č.p/č.e o zastavěné ploše 130m2, postavený na pozemku parc č. 1151/2 a částečně na pozemku 1151/1 (pozemek jiného vlastníka LV 692- není právně vyřešený). Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Objekt má ocelovou konstrukci do betonových patek, obvodový plášť je částečně zděný, zbytek opláštění je ocelové, zastřešení obloukové ze sklolaminátu. Opláštění je pouze ze 3 stran.

Sklad bez č.p./č.e o zastavěné ploše 91m2, postavený na pozemku parc.č. 1155/2 a částečně na pozemku parc.č. 1155/1 (pozemek jiného vlastníka LV 692- není právně vyřešený) ). Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Objekt má ocelovou konstrukci do betonových patek, obvodový plášť je částečně zděný, zbytek opláštění je ocelové, zastřešení obloukové ze sklolaminátu.

Kotelna bez č.p/če o zastavěné ploše 25m2, postavená na pozemku parc.č. 1151/2. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. V objektu je umístěný kotel na tuhá paliva. Objekt je zděný, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou.

Výrobní objekt s přístřeškem bez čp/če o zastavěné ploše 80m2, postavené na pozemku parc.č. 1151/2. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Část objektu je postavená na pozemku parc.č. 1151/1  (pozemek jiného vlastníka LV 692- není právně vyřešený).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.


Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 

Upozornění:

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující hradí poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z katastru nemovitostí.

Prodávající upozorňuje, že konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být vítězem on line aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce