aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6416

Prodej výrobně skladovacího areálu, zastavěná plocha 1219 m², pozemky celkem 5758 m², ul. Vilémovská, Tachov, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 08.11.2021 12:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 19:48:56
Konec 09.12.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 000 Kč
Aktuální cena 6 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
úvodní foto.jpg
 
Uživatel 1833109.12.2021 13:31:356 000 000
Popis:
Prodej výrobně skladovacího areálu, zastavěná plocha 1219 m², pozemky celkem 5758 m², ul. Vilémovská, Tachov, Plzeňský kraj

Jedná se o část výrobního areálu situovaného v severovýchodní části města Tachov na ulici Vilémovská. Původně byl areál částí bývalého komplexu plynárenského závodu. Celý areál je přístupný po asfaltové komunikaci, přístup je přes pozemek jiného vlastníka.

Areál se skládá z následujících budov:

- budova bez č.p./č.e. - bývalá garáž - jednopodlažní ocelová hala obdélníkového půdorysu s několika vraty

- budova bez č.p./č.e. - kotelna - jednopodlažní budova převážné obdélníkového tvaru s dvěma ocelovými vraty

- budova č.p. 2121 - výrobní hala - jednopodlažní ocelová hala obdélníkového půdorysu s několika vraty vč. hygienického zázemí - WC a umyvadla

- budova bez č.p./č.e. - sklad pohonných hmot - jednopodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, vstup přes ocelová vrata a dveře

- budova bez č.p./č.e. - sklad - jednopodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, vstup přes ocelové dveře

- budova bez č.p./č.e. - dílna - jednopodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, vstup přes ocelové dveře, vč. hygienického zázemí WC a umyvadla, kuchyňská linka

- budova bez č.p./č.e. - jiná stavba - jednopodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, vstup přes dřevěné dveře

- movité věci nejsou součástí prodeje

Výměry staveb:

garáže                                    559 m²

kotelna                                   80 m²

výrobní hala                          334 m²

sklad pohonných hmot       40 m²

sklad                                      55 m²

dílna                                       86 m²

jiná stavba - sklad                18 m²

mycí rampa                           47 m²

volné plochy areálu              4539 m²

Sítě: elektřina, voda, kanalizace

Adresa: Vilémovská 2121, 347 01 Tachov, Plzeňský kraj

GPS: 49.8039053N, 12.6486042E

Osobní prohlídka pro zájemce je možná pouze po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka WELLDECO, s.r.o. v insolvenčním řízení: KSPL 56 INS 11149 / 2020

UPOZORNĚNÍ:

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]