aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4953

Prodej výrobní areál - kanceláře, sklady, dílny - užitná plocha budov 1.451 m2, pozemek 3.832m2 - Hradec Králové

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.02.2020 10:00:00
Aktuální čas 11.07.2020 02:56:49
Konec 1.kola 29.04.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4953
čas předložení návrhů 2.kola do 30.04.2020 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 30.04.2020 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Popis:
Výběrové řízení na prodej výrobně skladovacího areálu s administrativou z majetku dlužníka Inndos interiéry s.r.o. Areál má dobrou dopravní dostupnost v severozápadní části Hradce Králové, v městské části Svobodné Dvory, při ulici K Dolíkám. Areál má dostatečné pozemkové zázemí s odstavnými plochami. Celková užitná plocha všech budov činí 1.451m2. Celková plocha pozemků činí 3.832m2. V místě jsou provedeny rozvody všech inženýrských sítí.

Areál se sestává z:
a) provozní objekt - truhlárna, č.p. 685 (součást pozemku St. 487/1) – užitná plocha 871m2
b) sklad bez č.p./č.e. (součást pozemku St. 486/1) - užitná plocha 360m2
c) přístřešek bez č.p./č.e. - skladovací plocha (součást pozemku St. 859) - užitná plocha 220m2
d) pozemek parc. č. 794/1 - manipulační plocha o výměře 2.214m2 - využíván jako přístupová, parkovací a manipulační plocha

Popis jednotlivých staveb:
a) provozní objekt č.p. 685 - truhlárna (součást parc.č. St. 487/1)
Budova je nepodsklepená, má převážně jedno nadzemní podlaží, pouze část nad strojní dílnou má účelově využívané patro se sedlovou střechou. Stavba je napojena na vodu z řádu, el.nn a kanalizaci do septiku.

b) sklad (součást parc.č. St. 486/1)
Stavba halového typu, nepodsklepená, jedná nadzemní podlaží. Stavba je napojena na el.nn.

c) přístřešek (součást parc.č. St. 859)
Skladovací plocha, stavba nepodsklepená, jedno nadzemní podlaží s pultovou střechou.

Areál je napojen na el.nn a přípojku vody z řádu. Kanalizace z objektu je svedena do septiku. Dále je nově vybuduvána přípojka na kanalizační řád, která je ukončena šachtou v objektu truhlárny (napojení odpadů do řádu není provedeno). Plynová přípojka je ukončena na hranici areálu v HUP (přípojka není zprovozněna - není osazen plynoměr).

Přístup k areálu je umožněn dvěma vjezdy přímo ze zpevněné komunikace ul. K Dolíkám na parc.č. 796/29 ve vlastnictví jiných vlastníků. Přístup přes pozemek parc.č. 796/29 jiného vlastníka není zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy. Dle písemného Sdělení Magistrátu města Hradec Králové - odbor dopravně správních agent sp.zn.: SZ MMHK/215486/2019 OD1/Pac ze dne 4.12.2019, se na pozemku parc.č. 796/29 v k.ú. Svobodné Dvory nachází veřejně přístupná účelová komunikace dle §7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vlastník pozemku nepožádal o omezení veřejného přístupu na uvedené komunikaci.

Bližší informace, tj. dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb, jednotlivé výměry, vč. sdělení k přístupové komunikaci a vč. územního plánu jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 17.3.2020 ve 13:30 hod.
II. termín -
15.4.2020 ve 13:30 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: K Dolíkám 685/8, 500 02 Hradec Králové. GPS souřadnice: 50.2247906N, 15.7863642E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4953, minimální požadovaná cena ve VŘ: 7,500.000,-Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 29.4.2020 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 30.4.2020 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 30.4.2020 do 15:00.

Kauce: 300.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Inndos interiéry s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 486/1 o výměře 445m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. St. 487/1 o výměře 953m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 685, zp.využití jiná stavba, v části obce Svobodné Dvory,
- pozemek parc.č. St. 859 o výměře 220m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 794/1 o výměře 2.214m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 22041 pro katastrální území Svobodné Dvory, obec Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]