aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A1793

Prodej výrobního areálu BROUMOVSKÝCH STROJÍREN HYNČICE, a.s. - výrobní haly, sklady, administrativa, výměra 36.111m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 20.01.2016 12:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:19:47
Konec 1.kola 16.03.2016 15:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A1793
čas předložení návrhů 2.kola do 17.03.2016 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 17.03.2016 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 6 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 9 100 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
snímek z ku_1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 9,100.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 7.900.000,- Kč.

Opakované výběrové řízení na prodej areálu bývalých Broumovských strojíren Hynčice, a.s., jež tvoří stavby výrobních hal, skladové budovy a haly, administrativní budova, bývalá vila, drobné staby skladů, trafostanice apod..  Areál se rozkládá na celkové ploše 36.111m2. 


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 73/1 o výměře 5.758 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 54, zp.využití průmyslový objekt, v části obce Hynčice,
- pozemek parc.č. St. 89 o výměře 606 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 86, zp.využití bydlení, v části obce Hynčice,
- pozemek parc.č. St. 111 o výměře 947 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 115 o výměře 173 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 116 o výměře 759 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 117 o výměře 458 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 121 o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 122 o výměře 1.393 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 124 o výměře 1.121 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 125 o výměře 130 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 126 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 127 o výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. St. 128 o výměře 1.337 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití průmyslový objekt,
- pozemek parc.č. 287/2 o výměře 16.440 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 347/3 o výměře 2.944 m2, ostatní plocha, dobývací prostor,
- pozemek parc.č. 348/3 o výměře 809 m2, ostatní plocha, dobývací prostor,
- pozemek parc.č. 507/6 o výměře 2.876 m2, ostatní plocha, dráha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 140 pro katastrální území Hynčice u Broumova, obec Hynčice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod.

Areál tvoří:
Sestává se z výrobního areálu a dále pozemků, které jsou situovány samostatně. Areál se nachází 8,5km od Broumova a 32km od okresního města Náchod. V areálu se nacházejí stavby výrobních hal, skladové budovy a haly, administrativní budova, bývalá vila, bývalá budova šaten a sociálních zázemí a dále drobné stavby skladů a trafostanice. Areál není užíván od ledna 2015. Areál je napojen na inženýrské sítě (plyn, el., voda, obecní kanalizace není provedena - v areálu se nachází vlastní ČOV). Přístup zajištěn z veřejné zpevněné komunikace.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf. 

Termin konání prohlídek:
1. termín 2.3.2016 ve 13:00hod.
2. termín 9.3.2016 ve 13:00hod.


Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: areál Broumovské strojírny, Hynčice 86, 549 83 Hynčice.
GPS souřadnice: 50.6233869N, 16.2890025E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát. 

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A1793, minimální požadovaná cena ve VŘ: 6,000.000 Kč, cena dle znaleckého posudku ze dne 23.6.2015: 13,540.000,-Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 16.3.2016 do 15:00hod., Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 17.3.2016 do 12:00hod., Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 17.3.2016 do 15:00hod.. Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Broumovské strojírny Hynčice, a.s..

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Vítěz výběrového řízení je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení uzavřít Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí kupní ve znění dle vzoru budoucí kupní smlouvy, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento vzor budoucí kupní smlouvy je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Vzor smlouvy o uzavření smlouvy budoucí kupní.pdf .  Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]