aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4216

Prodej zahrady o ploše 265 m2, Stráž pod Ralskem, Liberecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 01.04.2019 18:24:00
Aktuální čas 21.04.2019 09:05:21
Konec 30.04.2019 12:00:00
Zbývá 9 dni 2 hodiny
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 22 500 Kč
Aktuální cena 33 333 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ortofoto.jpg
 
Uživatel 175116.04.2019 14:31:2633 333
Uživatel 1173716.04.2019 10:33:2432 500
Uživatel 1173215.04.2019 18:50:0431 400
Uživatel 1173615.04.2019 14:10:4623 000
Uživatel 175111.04.2019 11:46:0022 500
Popis:

Prodej zahrady o ploše 265 m2, Stráž pod Ralskem, Liberecký kraj

Prodej pozemku parc. č. 1267/22 o výměře 265 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1293 pro katastrální území Stráž pod Ralskem. Jedná se o pozemek zahrady v rekreační zahrádkové osadě na jižním okraji obce Stráž pod Ralskem. Dle územního plánu obce je přípustné na pozemek umístit stavbu k rodinné rekreaci do max. 2 nadzemních podlaží.  

Pozemek je rovinný, leží podél místní komunikace, tvarově nepravidelného trojúhelníku, o celkové výměře 265 m2. Na pozemku se nachází udírna, pergola a kolna na nářadí, v původním neudržovaném stavu. Dále je zde kopaná studna, voda je používána pouze na zalévání. Napojení na elektrickou energii v místě je možné, pozemek však napojen není. Pozemek neleží v záplavovém území. Vzdálenost nemovitosti do centra obce cca 1 km. V obci je možnost napojení na veřejné inženýrské sítě mimo plyn. Občanská vybavenost obce je základní - obchody, škola, zdravotní služby, sportovní a kulturní vyžití, základní služby.

GPS: 50°41'42.86"N, 14°47'59.47"E

Prohlídky: Pozemek je viditelný z místní komunikace.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSLB 76 INS 17265/2013

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]