aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7006

Prodej zemědělské stavby a pozemků o celkové výměře 1.068m², obec Slezské Rudoltice, okres Bruntál, 10% ceny posudku

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.04.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:02:49
Konec 21.06.2023 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 550 000 Kč
Vyvolávací cena 129 500 Kč
Aktuální cena 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
katmapasat1.jpg
 
Uživatel 2009821.06.2023 13:03:42 200 000
Uživatel 908621.06.2023 13:02:48 181 000
Uživatel 2009821.06.2023 13:02:08 180 000
Uživatel 908621.06.2023 13:01:45 171 000
Uživatel 2009821.06.2023 13:01:09 170 000
Uživatel 908621.06.2023 13:00:30 164 000
Uživatel 2009821.06.2023 12:59:57 163 000
Uživatel 908621.06.2023 12:53:43 136 000
Uživatel 2009821.06.2023 12:51:15 135 000
Uživatel 908621.06.2023 10:27:58 129 500
Popis:
Minimální požadovaná kupní cena je stanovena na 10% posudku!!
 
Prodej zemědělské stavby určené pro chov dobytka o celkové zastavěné ploše 1.067m2 a pozemku o výměře 1.068m2 v k.ú. Víno. 

Sklon pozemku je rovinatý, pozemek není oplocený. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt byl postaven cca v roce 1950 a je cihlové konstrukce.

IS: V objektu jsou rozvody elektřiny o napětí 230 a 400 V a funkční přípojka není zřízena. Přívod vody není proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Vytápění není řešeno, topná tělesa chybí, ohřev vody není řešen.Přístup je po nezpevněné cestě – pozemku ve vlastnictví státu.
 
Dispoziční řešení a bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Gabriela Kukelková.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 20/1, o výměře 1.068m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, zem. stavba,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 45, pro katastrální území Víno, obec Slezské Rudoltice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Krnov.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.pdf

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]