aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5775

Prodej zemědělského pozemku - výměra 9.238m2, Dolní Lažany u Lipové, Karlovarský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.02.2021 10:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 08:06:47
Konec 17.06.2021 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 80 000 Kč
Vyvolávací cena 122 100 Kč
Aktuální cena 174 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1718617.06.2021 14:19:29 174 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:14:06 172 000
Uživatel 1776917.06.2021 14:13:42 171 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:09:48 170 000
Uživatel 1776917.06.2021 14:09:17 169 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:08:14 168 000
Uživatel 1776917.06.2021 14:07:37 167 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:05:18 166 000
Uživatel 1718617.06.2021 14:04:50 165 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:01:48 161 000
Uživatel 1718617.06.2021 14:01:22 160 000
Uživatel 1718317.06.2021 14:01:00 155 000
Uživatel 1718617.06.2021 14:00:35 150 000
Uživatel 1776917.06.2021 13:59:57 137 000
Uživatel 1718317.06.2021 13:57:12 135 000
Uživatel 1776917.06.2021 10:48:36 131 000
Uživatel 1284216.06.2021 20:19:27 130 000
Uživatel 1776916.06.2021 18:07:57 127 000
Uživatel 1772316.06.2021 09:11:40 126 000
Uživatel 1718614.06.2021 13:12:34 125 000
Uživatel 1718328.04.2021 13:33:19 122 100
Popis:
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 155/13 o výměře 9.238 m2, trvalý travní porost,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 175 pro katastrální území Dolní Lažany u Lipové, obec Lipová, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci. Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem. 
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]