aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4697

Rodinný dům 5+kk se zahradou, užitná plocha 212 m2, Nebory 480, Třinec

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 25.06.2020 13:00:00
Doba do zahájení 28 dni 12 hodin
Aktuální čas 28.05.2020 00:48:51
Konec 25.06.2020 14:00:00
Zbývá 28 dni 13 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 3 765 000 Kč
Aktuální cena 3 765 000 Kč
Dražební jistota 400 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
CIMG0223.JPG
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:
Prodej RD 5+kk se zahradou, užitná plocha 212 m2, Nebory, Třinec, Moravskoslezský kraj

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům o dispozici 5+kk s obytným podkrovím a zahradou, jehož součástí je mimo jiné také garáž pro dva automobily a zimní zahrada. Nemovitost se nachází v městské části Třinec - Nebory, spadajícího pod okres Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, 32 km jihovýchodně od Ostravy, na území historického Těšínského Slezska.

Celková užitná plocha: cca 212 m2
Celková plocha pozemků: cca 1232 m2 + id. 1/2 pozemku p.č. 1308/6 o výměře 663 m2

Adresa: Nebory 480, 739 61  Třinec – Nebory, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko
GPS: 49.6591733N, 18.6246928E

Podrobné informace naleznete v přiložené dražební vyhlášce a znaleckém posudku.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 3.798.000,- Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 4.6.2020 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 17.6.2020 v 16:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Nebory 480, 739 61  Třinec – Nebory, okres Frýdek-Místek, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 776 118 336.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
1.NP: garáž pro 2 os. automobily, kotelna, šatna, chodba, schodiště, WC, koupelna, komora, ložnice, pokoj, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, spíž a zimní zahrada
2.NP (podkroví): schodiště, chodba, koupelna s WC, dva pokoje s šatnou

Dům byl zkolaudován v roce 2010, je samostatně stojící, nepodsklepený, má obytné přízemí a podkroví. V rodinném domě je voda zajištěna vlastní vrtanou studnou. Vytápění je ústřední teplovodní v 1.NP podlahové, pomocí tepelného čerpadla. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené v plastu. Ohřev TUV je zajištěn pomocí tepelného čerpadla a solárních panelů. Kanalizace je svedena do septiku.

Technický popis:
Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné z bloků Porotherm tl. 30 cm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Střecha je valbová, krov jedřevěný, krytina je z betonové tašky. Vnější fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikátovou omítkou. Podlahy jsou betonové s textilními koberci a z keramické dlažby. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vrata jsou sekční na el. pohon.


UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 65 INS 7141/2018.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník upozorňují, že na předmětu dražby vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení (-strpění a umístění zařízení distribuční soustavy, -zdržení se provádění činností, které by ohrozily spolehlivost a bezpečnost provozu distribuční soustavy na části parcely dle geom. plánu č. 799-39/2010), na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatné ze dne 13.1.2011, právní účinky vkladu práva ke dni 14.1.2011, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, IČ: 24729035, zapsané na listu vlastnictví č. 579 pro katastrální území Nebory, obec Třinec, pod V-101/2011-832, a dále věcné břemeno chůze a umístění i vedení vodovodní přípojky a užívání studny na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatné ze dne 26.6.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 26.6.2012, pro pozemky parc.č. St. 689 a parc.č. 1308/21, k.ú. Nebory, zapsané na listu vlastnictví č. 137 pro katastrální území Nebory, obec Třinec, pod V-1977/2012-832.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník dále upozorňují, že na pozemku parc.č. 1308/6 v k.ú. Nebory, stojí stavba – budova zemědělského charakteru, která není zapsána do katastru nemovitostí a která je celá ve společném jmění manželů pana Marka Spiewoka, nar. 5.5.1982, a paní Táni Spiewokové, nar. 3.4.1984, oba bytem Nebory 545, 73961 Třinec. Tuto skutečnost potvrdili vlastníci stavby navrhovateli čestným prohlášením. Stavba ani podíl na ní nejsou předmětem dražby.
UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník konstatují, že předmět dražby je užíván dlužníky. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu dražby vydražiteli.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]