aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4261

SNÍŽENÍ CENY NA 65% POSUDKU - Výrobní a skladový areál dřevovýroby, UP 363m2, pozemek 4.462m2,Plátěnice-Moravany,okres Pardubice

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 18.04.2019 10:00:00
Aktuální čas 21.09.2020 01:39:36
Konec 1.kola 19.06.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4261
čas předložení návrhů 2.kola do 20.06.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 20.06.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 820 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 2 210 050  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 2,210.050,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 1,925.000,- Kč.

Opakované výběrové řízení na prodej provozně skladovacího areálu z majetku dlužníka LBM Trading Service s.r.o.. Areál má dobrou dopravní dostupnost a vjezd i pro nákladní dopravu. Nachází se v obci Moravany, k.ú. Plátěnice, cca 15 km od Pardubic.  Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, po částečné rekonstrukci, s dostatečným pozemkovým zázemím. Je napojen na sítě s dostatečnou kapacitou. Celková užitná plocha všech budov činí 363m2. Celková plocha pozemků činí 4.462m2. Požadovaná cena byla v opakovaném výběrovém řízení snížena na 65% hodnoty znaleckého posudku!!

Areál se sestává z:
a) dřevařské dílny s kanceláří – užitná plocha 177m2
b) pila (katrovna) - užitná plocha 186m2
c) pozemky

Popis jednotlivých staveb:
a) Dřevařská dílna 
Jednopodlažní samostatně stojící zděná budova dílny s kanceláří a soc.zázemím. Budova je napojena na areálové rozvody vody a el.energie. Kanalizace je svedena do jímky. K SZ straně je přistavěna vedlejší stavba kotelny s plynovým kotlem zajišťující vytápění. Ohřev TUV zajištěn plynovým kotlem. El. světelná a motorová. Poslední rozsáhlejší rekonstrukce a přestavba do současné podoby byla provedena v roce 1994. V roce 2016 byla provedena oprava fasády a v roce 2017 pořízen nový plynový kotel.  Konstrukční výška budovy 3,0m.

Dispozice:
- dílna I - 61m2
- dílna II - 81,6m2
- kancelář - 18m2
- soc.zázemí - 16,3m2

b) Pila (katrovna)
Jednopodlažní samostatně stojící zděná budova. Budova je napojena na areálové rozvody el.energie. Objekt byl postaven cca v roce 1994. V roce 2016 byla provedena oprava fasády. Konstrukční výška budovy 3,6m.

Dispozice:
- pila (katrovna) - 186m2

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 20.5.2019 ve 12:00 hod.
II. termín - 10.6.2019 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Plátěnice 103, 533 72 Moravany.  GPS souřadnice: 50.0109083N, 15.9495519E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4261, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1,820.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 26.11.2018: 2,800.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 19.6.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 20.6.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 20.6.2019 do 15:00.

Kauce: 150.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka LBM Trading Service s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 117 o výměře 229m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 103, jiná stavba, část obce Plátěnice,
- pozemek parc. č. St. 148 o výměře 200m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
- pozemek parc. č. 530/2 o výměře 1.360m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 533/2 o výměře 1.575m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 533/3 o výměře 1.098m2, ostatní plocha,
- budova č.p. 103, zp.využití jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 117, část obce Plátěnice,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 963 pro katastrální území Plátěnice, obec Moravany, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]