aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5642

Uzavřená aukce - 3. kolo prodeje navazující na aukci A5641 Pozemek - výměra 9.626m2, Sedlec u Mikulova, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 25.03.2021 14:00:00
Aktuální čas 28.11.2021 19:08:33
Konec 25.03.2021 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 700 069 Kč
Aktuální cena 3 700 069 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 240 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
13.jpg
 
Uživatel 1690625.03.2021 14:27:513 700 069
Popis:
Vyvolávací cena v této aukci je rovna nejvyšší nabídce předložené ve 2. kole výběrového řízení a činí: 3,700.069,- Kč

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 9.626m2 v k.ú. Sedlec u Mikulova, Jihomoravský kraj

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 677/1 o výměře 9.057m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 677/4 o výměře 326m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 677/5, o výměře 243m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 118 pro katastrální území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav .

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o pozemky nacházející se v platném územní plánu obce v ploše označené V3 - VS - výroba smíšená. Tvar pozemku je přibližně čtvercového tvaru o šířce a délce cca 100m. 

Příjezd k pozemkům je po nezpevněné obecní komunikaci.

Dle platného územního plánu pozemky leží v plochách s funkčním využitím jako V3 - VS - VÝROBA SMÍŠENÁ:

HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- drobná a nerušící výroba


PŘÍPUSTNÉ VYUŽÍTÍ:
- zemědělská rostlinná výroba,
- funce související se zemědělskou mechanizací (garáže, dílny, opravny apod.),
- vinařství,
- parkování a odstavování motorových vozidel,
- izolační zeleň

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽÍTÍ:
- občanská vybavenost sloužící vynařství, zemědělské nebo jiné výrobě,
- bydlení správce a přechodné ubytování související s přípustným využitím za podmínky, že není narušováno přípustným využitím,
- dopravní a technická infrastruktura obsluhující příslušnou plochu, popř. je její umístění v ploše nezbytné.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5641, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje:
Výběrové řízení je dvoukolové s následnou licitací v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce a podepsání smlouvy o složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1-3 místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Minimální požadovaná cena:  3,560.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 24.3.2021 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 25.3.2021 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 25.3.2021 v 15:00 hod.

Kauce: 240.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka JINA s.r.o.. 


Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]