aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6268

Veřejná dražba - prodej spoluvlastnického podílu id.2/3 RD Třebíč - Jejkov, ul. Chmelova


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 09.11.2021 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 30.05.2023 13:19:47
Konec 09.11.2021 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 708 000 Kč
Aktuální cena 708 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSCN9585.JPG
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 09.11.2021 14:00:00 708 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.622941, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 708 000. Kč, Vydražitel: č. 622941
Licitátor: 09.11.2021 14:00:00 708 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.622941, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 708 000. Kč, Vydražitel: č. 622941
Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.622941, udělím mu příklep.
Licitátor: 708 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.622941.
Licitátor: 708 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.622941.
09.11.2021 13:01:47 Uživatel (622941) provedl podání částkou 708 000 Kč
Licitátor: 09.11.2021 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A6268 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 2/3 na rodinném domě a pozemku ve městě Třebíč, kraj Vysočina.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6268

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Michal Blaha, Renata Blahová, KSBR 27 INS 19533/2020

Předmět dražby:

Předmětem dražby je věc nemovitá, a to  je podíl ve výši id. 2/3 na nemovité věci – pozemku parc.č. St. 171/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 109, bydlení, v části obce Jejkov, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18777 pro katastrální území a obec Třebíč, vedeno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Dům je situován východním směrem od nejužšího centra města. Jedná se o řadový vnitřní nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům. Je přístupný po místní komunikaci z ulice Chmelova, ze severní strany přes venkovní schody a oplocenou předzahrádku. Na jižní straně je malý dvorek, který je zastavěn přístřeškem. Na dvůr navazuje skalní masív. Dům je situován v mírně svažitém území.

Základové konstrukce jsou provedeny jako základové pasy včetně izolace proti zemní vlhkosti. Konstrukční systém stavby je stěnový, obvodový plášť domu je proveden z cihelného zdiva. Vnitřní stěny jsou provedeny z obdobného materiálu. Vnější omítky provedeny převážně jako vápenná hladká omítka, uliční průčelí po opravě, vnitřní omítky vápenné štukové. Stropy jsou dřevěné s rovným podhledem. Střešní krytinou je původní betonová taška. Klempířské konstrukce jsou provedeny kompletně z pozinkovaného plechu. Vnitřní keramický obklad je v sociálním zázemí a v kuchyni v pracovním prostoru kuchyňské linky. Podlahy obytných místností po dřívější rekonstrukci jsou betonové s plovoucím laminovaným povlakem. Podlahy ostatních místností mají povlaky v PVC a v koupelně je keramická dlažba. Dveře jsou dřevěné, plné, nebo prosklené osazené do ocelových zárubní. Okna jsou plastová s termoizolačním zasklením, pouze do ulice. Vytápění je lokální elektrickými topidly. Elektroinstalace je provedena světelného i motorového el. proudu, bleskosvod není instalován. Rozvod vody je z obecního vodovodu. Kanalizace je provedena od obecního řadu. Dům není plynofikován.

Dispozice:

1.NP: vstup ze severního průčelí z ulice, průběžná chodba do dvora, z chodby přístupná kuchyň s jídelním koutem, za ní obývací pokoj, obě místnosti okna do ulice, na konci chodby je koupelna se záchodem.

Nad celou půdorysnou plochou 1.NP je stavebně neupravená půda s přístupem ze dvora.

Na jižní straně od domu je malý dvorní trakt, který je zastřešen přístřeškem s malou zděnou částí, vše ve špatném stavu. Před domem je oplocená předzahrádka zajištěná opěrnou zdí. Vstup po venkovních schodech.

 

Celková plocha pozemku: 96 m2

Adresa: ulice Chmelova 109/16, 674 01 Třebíč

GPS: 49.2135753N, 15.8883525E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 4.6.2021: 708.000,- Kč.

Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Znaleckém posudku a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

I. prohlídka -  dne 19.10.2021 ve 13:00 hod.
II. prohlídka - dne 02.11.2021 ve 13:00 hod.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry, tj. v případě vícero účastníků proběhne prohlídka jednotlivě, nikoliv hromadně. Dále prosíme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky správně organizovat.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese ulice Chmelova 16,  GPS: 49.2135753N, 15.8883525E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 541 213 390.

 

Datum zahájení dražby: 09.11.2021
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 09.11.2021
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 708.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 21.06.2021:  708.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 200.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
ing.Lenka Kunstová, tel.: 603 821 159, mail: kunstova@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 27 INS 19533 / 2020.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.


Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]