aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5743

Veřejná dražba - RD Oldřichovice u Třince, v domě 2 bytové jednotky o dispozici 3+1, pozemky 10.093 m², Moravskoslezský kraj


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 27.05.2021 13:00:00
Doba do zahájení 19 dni 23 hodin
Aktuální čas 07.05.2021 13:05:31
Konec 27.05.2021 14:00:00
Zbývá 20 dni 0
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 3 800 000 Kč
Aktuální cena 3 800 000 Kč
Dražební jistota 190 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_7867.JPG
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Veřejná dražba - RD Oldřichovice u Třince, v domě 2 bytové jednotky o dispozici 3+1, pozemky celkem 10.093 m², Moravskoslezský kraj

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A5743

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Mgr. Martin Svoboda, KSOS 12 INS 8600/2020

Předmět dražby:


Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství:

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to jmenovitě:

- pozemek parc.č. St. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 233, rod. dům, v části obce Oldřichovice,

- pozemek parc.č. 544, orná půda,

- pozemek parc.č. 549/1, zahrada,

- pozemek parc.č. 549/2, trvalý travní porost,

- pozemek parc.č. 559, ostatní plocha, jiná plocha,

- pozemek parc.č. 560, ostatní plocha, jiná plocha,

- pozemek parc.č. 561, zahrada,

- pozemek parc.č. 562, zahrada,

- pozemek parc.č. 563, zahrada,

- pozemek parc.č. 3346/1, trvalý travní porost,

- pozemek parc.č. 3346/3, trvalý travní porost,

- pozemek parc.č. 3346/4, orná půda,

- pozemek parc.č. 3355, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- pozemek parc.č. 3662, ostatní plocha, jiná plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2618 pro katastrální území Oldřichovice u Třince, obec Třinec, vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Třinec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:
Statutární město Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek - Místek.

Místní část Oldřichovice se nachází na okraji města a svým charakterem se jedná spíše o rekreační oblast.

Rodinný dům č.p. 233 je samostatně stojící budova zděné konstrukce, částečně podsklepená a má dvě nadzemní podlaží a sklonitou střechu. V domě jsou dvě bytové jednotky, každá o velikosti 3+1.

Základy jsou betonové. Nosná konstrukce je zděná. Krov je dřevěný vázaný. Střešní krytina je z hliníkového plechu. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená pomocí hliníkových lamel. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Vnější obklad tvoří kabřincové pásky. Schodiště je betonové s teracem. Vnitřní obklady jsou běžné keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené. Povrch podlah tvoří krytina z PVC, keramická dlažba a plovoucí podlahy. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva a s plynovým kotlem vč. deskových otopných těles. Elektroinstalace je světelná a motorová s pojistkovými automaty. Rozvod vody je studené a teplé v plastovém potrubí. Pro ohřev teplé vody slouží elektrický bojler.

V kuchyni v 1.N.P. se nachází kuchyňská linka s plynovým sporákem, ve 2.N.P. se nachází kuchyňská linka s elektrickým sporákem. V koupelně v 1.N.P. je sprchový kout a umyvadlo. Ve 2.N.P. se v koupelně nachází sprchový kout a umyvadlo. WC je standardní samostatné splachovací typu geberit a kombi.

Objekt je napojený na elektrickou energii, plyn, vlastní studnu a žumpu.

U rodinného domu leží hospodářská budova.

K objektu patří venkovní úpravy – oplocení, plotová vrata a plotová vrátka, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, dřevěná pergola.

Pozemky vesměs tvoří funkční celek s rodinným domem, nebo leží v blízkosti domu.

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 20. 4. 2021 v 15:00 hod.
II. prohlídka - dne 18. 5. 2021 v 15:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tedy na adrese Oldřichovice 233, PSČ 73961, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 27. 5 2021

Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 27. 5. 2021

Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 3,800.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  3,800.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 190.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem. Lze předpokládat problémy při předání předmětu dražby vydražiteli. Dlužník byl upozorněn insolvenčním správcem na povinnost vyklidit předmět dražby dle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]