aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5684

Veřejná dražba - Stavební pozemek se stavbou obč. vyb., plocha pozemku 454 m2, ul. Hostivická, Praha


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 05.02.2021 13:00:00
Doba do zahájení 16 dni 23 hodin
Aktuální čas 19.01.2021 13:54:01
Konec 05.02.2021 14:00:00
Zbývá 17 dni 0
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 2 000 000 Kč
Aktuální cena 0 Kč
Dražební jistota 290 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
CIMG3357.JPG
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Dražba stavebního pozemku se stavbou občanské vybavenosti, ul. Hostivická, Praha.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A5684

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Link, a.s., MSPH 96 INS 24474/2011

Předmět dražby:
Jedná se o rovinatý pozemek, uceleného přibližně obdélníkového tvaru, který lze napojit na veškeré inženýrské sítě v lokalitě. Ve středové části při severovýchodní hranici je postavena stavba občanské vybavenosti č.p. 51. Nezastavěná část pozemku je využívána jako částečně oplocená převážně štěrkem zpevněná manipulační plocha.

Na pozemku stojí stavba, která má jedno nadzemní podlaží a účelově nevyužívaný půdní prostor pod stanovou střechou. Celkový půdorysný tvar stavby je přibližně čtvercový. Stavba je napojena vlastními přípojkami na vodu z řadu, kanalizaci do řadu a el.nn. Funkčnost přípojek nebylo možné ověřit. Poslední využitý skladu bylo ke skladování autodílů.

Hlavní přednosti nemovitosti:
- poloha v klidné lokalitě Prahy
- veškeré IS
- dostatečné pozemkové zázemí
- poloha pozemku dle územního plánu ve stabilizované zóně    označené OB – čistě obytné


Celková plocha pozemku: 454 m2

Adresa: Hostivická 51/41, Praha – Sobín

GPS: 50.067411754, 14.264006993

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.11.2020 a následného dodatku č.2 ze dne 1.12.2020: 3.000.000,- Kč. Znalecký posudek naleznete níže mezi přiloženými soubory.

Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Informačním memorandu a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 20.01.2021 ve 12:00 hod.
II. prohlídka - dne 27.1.2021 ve 12:00 hod.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry, tj. v případě vícero účastníků proběhne prohlídka jednotlivě, nikoliv hromadně. Dále prosíme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky správně organizovat.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Hostivická 51/41, Praha – Sobín, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 541 213 390.


Datum zahájení dražby: 5.2.2021
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 5.2.2021
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 2,000.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 19.11.2019 a násl. dodatků č. 1 a 2:  3,000.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 290.000,-Kč

Minimální příhoz: 5.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Andrea Šálovská, tel.: 732 430 136, mail: salovska@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 96 INS 24474 / 2011.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Navrhovatel a dražebník upozorňují, že oplocení (zeď) oddělující pozemky parc.č. 61/20 a parc. č. 60/3 v k.ú. Sobín, nevede po hranici těchto pozemků. Katastrální hranice těchto pozemků tedy neodpovídá umístění plotu a není tedy v terénu viditelná. Katastrální hranice vede až za pozemkem parc.č. 60/6.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]