Evid. číslo: A7291

Veřejná dražba - stavební pozemky, zemědělská usedlost a přilehlé pozemky, celkem 75 968m², k.ú. Machnín-Liberec, Liberecký kraj

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.06.2024 13:00:00
Doba do zahájení 6 dní 7 hodin
Aktuální čas 20.06.2024 05:05:07
Konec 26.06.2024 14:00:00
Zbývá 6 dní 8 hodin
Min. příhoz 50 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 25 977 350 Kč
Aktuální cena 25 977 350 Kč
Dražební jistota 2 500 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.06.2024 13:00:00
Doba do zahájení 6 dní 7 hodin
Konec 26.06.2024 14:00:00
Zbývá 6 dní 8 hodin
Min. příhoz 50 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 25 977 350 Kč
Aktuální cena 25 977 350 Kč
Dražební jistota 2 500 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Popis

Veřejná dražba - stavební pozemky, zemědělská usedlost a přilehlé pozemky, celkem 75 968m², k.ú. Machnín-Liberec, Liberecký kraj

Nejnižší podání v dražbě činí v dražbě činí 57,5% ceny dle znaleckého posudku.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7291

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSLB 57 INS 36531/2013

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to:
- pozemek St. 55, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 5, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín,
- pozemek St. 56, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 4, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín,
- pozemek parc.č. 449, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 450/8, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 450/9, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 453/2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 466/8, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 487/1, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 1068/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 123 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím,

a dále

- pozemek parc.č. 450/1, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 450/10, trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 842 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Popis předmětu dražby a lokality:
Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou umístěny při komunikaci Tolstého v Liberci-Machníně. Velká č
ást území je platným územním plánem určena k zastavění rodinými domy.

Dle funkčního využití se jedná především o plochy spadající do:

- bydlení všeobecné (BO)

- smíšené obytné městské (SM)

- občanské vybavení sport (OS)

- zemědělské (AZ)

Stávající areál je tvořen výrobně-skladovým zázemím a pozemky v jednotném funkčním celku a dále přináležejícími pozemky. Původně zemědělský areál byl přibližně od roku 1996 využíván dle dostupných informací převážně stavební společností pro skladování a lehkou výrobu. Areál se skládá z 11 objektů převážně využitelných pro skladování, které dohromady zaujímají cca čtvercový půdorysný tvar. Jednotlivé stavby nejsou podsklepeny s výjimkou menší části jednoho z objektů. Areál je přístupný ze západu z místní komunikace Tolstého a z východu po nezpevněné cestě.

IS: Areál je napojen na elektrickou a vodovodní přípojku, plynová přípojka není zprovozněna a kanalizace je svedena do septiku.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - A7291_Znalecký posudek.pdf

Další podstatné informace týkající se stavu předmětu dražby:

Technický stav objektů jako celku lze charakterizovat jako špatný a většina objektů vyžaduje rekonstrukci.

Na pozemcích parc. č. 453/2, parc. č. 466/8 a parc. č. St. 55 se nachází stavba (hala) nezapsaná v katastru nemovitostí.

Na pozemcích parc. č. 449 a parc. č. 450/8 se nacházejí zbytky stavebního materiálu a přístavba nezapsaná v katastru nemovitostí.

Způsob využití staveb na pozemcích parc.č. St. 55 a parc.č. St. 56 zapsaný v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti. 

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 6. 6. 2024 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 13. 6. 2024 ve 13:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tj. na adrese Tolstého 4, 460 01 Liberec XXXIII-Machnín, GPS: 50.7839367N, 14.9908528E, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Datum zahájení dražby: 26. 6. 2024
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 26. 6. 2024
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 25,977.350,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  45,178.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 2,500.000,-Kč

Minimální příhoz: 50.000,-Kč


Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz
 
Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
 
Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce