aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5540

Vybavení gastro provozoven – Vegg-go.com (Simple Food, a.s.)

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 10.09.2020 14:47:00
Aktuální čas 29.09.2020 06:05:19
Konec 25.09.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 210 000 Kč
Aktuální cena 1 210 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:


Vybavení gastro provozoven – Vegg-go.com (Simple Food a.s.)


Prodej souboru vybavení gastro provozoven umístěných v obchodních centrech v ČR, celkem 456 položek. Celková výchozí cena majetku činí dle znaleckého posudku 14,396.000 Kč (bez DPH).

Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění – odpočet DPH je možný.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele, odměnu hradí prodávající.

Majetek zahrnuje stroje a zařízení užívané v provozech veřejného stravování. Jedná se především o nerezové stoly, teplé a studené výdejní pulty, chladící vitríny, chladničky a mrazničky, džezy, myčky, pece a konvektomaty, kontaktní grily, salamandry, vařiče rýže, těstovin, fritézy, výdejní nádoby na polévku, výrobníky ledu apod. Dále obslužné a barové pulty, stojany na tácy, restaurační židle a lavice, barové stolky a jídelní stoly, svítidla, pokladní systémy, váhy na potraviny a výpočetní techniku.

Soupis předmětu prodeje je volně ke stažení jako soubor A5540 Předmět prodeje.pdf.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 01072020–28 ze dne 28.7.2020 vypracovaného znalcem Ing. Jiří Gotthardem (zaokrouhleně, bez DPH):
A/ Za předpokladu likvidace v místě (prodej vybavených provozoven) 4 970 900 Kč,
B/ Za předpokladu řádné likvidace (rozprodej jednotlivých položek) 2 931 900 Kč.

Znalecký posudek je volně ke stažení jako soubor A5540 Znalecký posudek.

Podrobný výpočet obvyklé ceny je volně ke stažení jako soubor A5540 Výpočet obvyklé ceny.pdf

Předmět prodeje je umístěn:
Praha – Atrium Flora*
Praha – Galerie Harfa
Praha – Smíchov
Hradec Králové – OC Futurum
Hradec Králové - Aupark
Olomouc – Galerie Šantovka
Pardubice – Atrium Palác
Praha 4 – OC Arkády Pankrác
Náměstí Míru, Praha
Sklad Malešice, Praha*
Sklad Kodaňská*
Nájem Coolki
* Majetek demontovaný a přestěhovaný do skladu

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka společnosti Simple Food a.s.: MSPH 88 INS 9025 / 2020.

Prohlídky:
Prohlídky bohužel vzhledem k charakteru a umístění předmětu prodeje nejsou možné.

Fotogalerie:
Kompletní dostupná fotodokumentace + video ze skladu v plném rozlišení (cca 5Gb): Fotografie a video
Zmenšené fotografie v členění dle umístění jsou volně ke stažení jako soubory .zip níže.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje bez výzvy prodávajícího do tří dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující hradí poplatky spojené s registrací předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

POZN: Při zpracování znaleckého posudku byla provedena zběžná kontrola jednotlivých položek dle soupisu, kde to bylo možné, byly ověřeny štítkové hodnoty (typ a dodavatel zařízení), zaměřeny hlavní technické rozměry zabudovaných zařízení a vybavení a provedena fotodokumentace. Ve skladu v Malešicích, Tiskařské ulici byly kontrolovány hlavní položku, nebyly otevírány různé krabice či manipulováno se zařízením pro dosažení některých založených položek. V případě provozovny na Náměstí Míru v Praze byla dohledána adresa, provozovna je však uzavřena a přední část (restaurace) vystěhována. Pro získání představy o majetku původně instalovaném v provozovně byly použity fotografie interiéru dostupné na internetu. Protože úkolem znalce nebyla inventarizace majetku (dohledání všech položek), počet položek není s ohledem na zadání jednoduše ověřitelný, nebyl na tuto skutečnost brán zřetel (přesný počet položek se může lišit).
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]