aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5307

3. KOLO VŘ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - BRNO - LESNÁ, podíl id 71/100 - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, užitná plocha 3.002m2, pozemky 657m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.09.2020 15:00:00
Aktuální čas 24.10.2020 20:02:12
Konec 24.09.2020 15:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 5 000 000 Kč
Vyvolávací cena 28 000 000 Kč
Aktuální cena 28 100 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG9642.JPG
 
Uživatel 1540624.09.2020 15:29:4228 100 000
Popis:
3.KOLO výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 71/100 administrativní budovy a pozemků z majetku dlužníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.. Budova je 7 podlažní, nachází se v Brně, k.ú. Lesná, při ulici Okružní s dobrou dopravní dostupností. Budova je v dobrém stavebně technickém stavu, po částečné rekonstrukci. Celková užitná plocha budovy činí 3.002m2. Plocha pozemků činí 657m2. Toto 3. kolo výběrového řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5306, které jsou zveřejněny v příloze této aukce.

Budova č.p. 875 je využívána k administrativním účelům, obsahuje 7 podlaží (7 podlaží tvoří strojovna a technická místnost), je využívána spoluvlastníky tj. firmou KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., která vlastní podíl id. 71/100 a firmou NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo, která vlastní podíl id. 29/100. V letech 2007-2008 proběhla rekonstrukce interiéru sociálních místností ve 3.NP, 4.NP a 5.NP a výměna oken za plastová na celé budově. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce vstupní haly do budovy. Budova je napojena na hlavní řády IS: vodovod, el.nn, kanalizaci a teplovod Tepláren Brno. Přístup je bezproblémový z veřejné komunikace.

Dispoziční řešení jednotlivých podlaží - půdorysy a výměry jsou k dispozice v příloze aukce a v přiloženém informačním memorandu a také v přiloženém znaleckém posudku.

Územní plán
Budova se nachází v zóně stavební, stabilizované, označené SO - SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB.

S ohledem na to, že výběrové řízení končí po 1.7.2020, neplatí již povinnost nabídnout předmět prodeje spoluvlastníkovi za účelem uplatnění předkupního práva!! 

Movitý majetek tvořící vybavení nemovitých věcí není předmětem prodeje!!

Termin konání prohlídek:
I. termín - 8.6.2020 ve 12:00 hod.
II. termín - 29.6.2020 ve 12:00 hod.
III. termín - 3.8.2020 ve 12:00 hod.
IV. termín - 14.9.2020 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Okružní 875/19a, 638 00 Brno.  GPS souřadnice: 49.2229603N, 16.6218861E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl ve výši 71/100 k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 1394/13 o výměře 610 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 1394/42 o výměře 30 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/43 o výměře 17 m2, ostatní plocha,
- stavba č.p. 875, zp.využití jiná stavba, v části obce Lesná, stavba stojí na pozemku parc.č. 1394/13
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1294 pro katastrální území Lesná, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5306, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 10.2.2020: 33,236.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 23.9.2020 do 17:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 24.9.2020 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 24.9.2020 v 15:00 hod.

Kauce: 500.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole výběrového řízení ev.č. A5306 umístila na prvním až třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci s ev.č. A5307.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.. 

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 23.11.2020.Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]