aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4491

Hotel Tatranka, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 25.07.2019 12:00:00
Aktuální čas 21.06.2021 12:13:20
Konec 1.kola 24.09.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A4491
čas předložení návrhů 2.kola do 25.09.2019 13:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 25.09.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 2 626 667 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Dosažená cena 4 150 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC05431.JPG
 
Popis:

Nejvyšší nabídka ve 3. kole výběrového řízení činí 4.150.000 Kč.

Nejvyšší nabídka ve 2. kole výběrového řízení činí 2.800.000 Kč - první tři účastníci, kteří učinili nejvyšší nabídku, byli informováni a mohou učinit finální nabídku kupní ceny do 15:00 hod.


Hotel Tatranka, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Zlínský kraj

Hotel Tatranka se nachází ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí u vodní nádrže Bystřička (cca 50 m), na západním okraji Vsetínských Beskyd. Jedná se o rekreační areál o ubytovací kapacitě 82 lůžek, o dvou křídlech, každé o třech nadzemních podlažích. Do současné podoby byl hotel přestavěn v letech 1987-1989, zkolaudován v roce 1989. Hotel disponuje množstvím provozních prostor, výukovými sály, stravovacími místnostmi, saunou, terasami, parkovištěm a vlastním hlubinným vrtem na minerální vodu. Parkoviště je zřízeno na pozemku p. č. 1122/2.

Půdorysy nemovitosti na vyžádání u makléře.

Plocha pozemků celkem:                                3.248 m2

Zastavěná plocha nadzemních podlaží:      5.043 m2
Kapacita hotelu:                                               
39 pokojů, 82 lůžek
Adresa:                                                                
75701 Velká Lhota, č. e. 60
GPS:                                                                      
49.423238, 18.033559
Sítě:                                                                       el. en., kanalizace, voda z vlastních vrtů

Jedná se o prodej majetku dlužníka v rámci insolvenčního řízení sp. nz. KSBR 31 INS 12712/2018.

Výhody objektu:

-    vlastní hlubinný vrt na minerální vodu o vydatnosti 0,7 l/s
-    hotel je umístěn cca 50 m od vodní nádrže Bystřička
-    možnost přístavby dalšího podlaží – konstrukce i jednotlivé instalace jsou na tuto možnost připraveny
-   vybavení hotelu je součástí prodeje
-   hotel je známý v širokém okolí, za svého fungování měl zavedenou početnou klientelu

Nevýhody objektu:
-     hotelový komplex je v katastru nemovitostí zapsán jako objekt rodinné rekreace
-     inženýrské sítě (cca 1 km) náležející ke stavbě se nachází na cizích pozemcích a není k nim zřízeno věcné břemeno

Prohlídky:
16.08.2019      13:00 hod.
12.09.2019      13:00 hod.
- účast na prohlídce je nutné potvrdit alespoň 24 hod. předem u makléře

UPOZORNĚNÍ: Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronickém výběrovém řízení v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v tomto výběrovém řízení provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená ve výběrovém řízení podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na stavbu ČOV je napojeno dalších cca 16 rekreačních objektů nad Hotelem Tatranka. Přípojky těchto objektů na ČOV jsou uložené v pozemcích, které jsou předmětem prodeje. Kanalizační přípojky na ČOV nejsou řešeny věcnými břemeny ve formě služebností. Vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV je řešeno potrubím svedeným do vodní nádrže Bystřička, přičemž potrubí je uloženo v pozemcích třetích osob, a není právně ošetřeno věcnými břemeny ve formě služebnosti. Dle vyjádření Odboru Životního prostředí a zemědělství neeviduje Krajský úřad Zlínského kraje v místě žádná povolení k provozování vodovodu či kanalizace.

UPOZORNĚNÍ: Hotelový komplex je v katastru nemovitostí zapsán jako objekt rodinné rekreace.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou ve výběrovém řízení. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená ve výběrovém řízení je cenou vč. odměny zprostředkovatele.

Vítěz výběrového řízení (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

 

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]