Evid. číslo: A6833

LIBEREC - pozemky o výměře 17.640m2 s vydaným stavebním povolením ke stavbě SPORTOVNÍHO AREÁLU - 65% CENY POSUDKU

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.12.2022 10:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 03:28:37
Konec 1. kola 08.03.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6833
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.03.2023 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 10 715 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 650 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.12.2022 10:00:00
Konec 1. kola 08.03.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6833
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.03.2023 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 10 715 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 650 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Výběrové řízení na prodej pozemků s celkovou plochou 17.640m2 v Liberci, k.ú. Karlinky, s vydaným stavebním povolením ke stavbě SPORTOVNÍHO AREÁLU, vše z majetku dlužníka K4K HOLDING s.r.o.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ CENA ČINÍ 65% CENY DLE ZNALECKÉHO POSUDKU!!!
 
Jedná se o pozemky v k.ú. Karlinky, určené pro výstavbu sportovního areálu, navazujícího na smíšenou zástavbu rodinných domů a vodní plochy - rybníku Seba o výměře 10.561m2 a k němu z východu a jihu přilehlé pozemky. Celkem 2.972m2 je dle platného územního plánu v zařazeno v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. V roce 2013 bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydáno stavební povolení na stavbu sportovního areálu. Jedná se o sportovní areál s objektem technického a sociálního zázemí. Podle průvodní dokumentace a stavebního povolení se zde nachází 1x dětské travnaté hřiště, 1x víceúčelové hřiště s umělou trávou a 1x přístřešek s technickým a soc.zázemím. K dispozici jsou zájemcům veškeré projekty, architektonické studie a další nezbytné stavební podklady.
 
Pozemky se nacházejí v západní části Liberce v k.ú. Karlinky.
 
Popis předmětu prodeje:
1) pozemek p.č. 437/13 – zahrada o výměře 35 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

2) pozemek p.č. 438/1 – ostatní plocha o výměře 4.021 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch a je znalcem posuzován jako veřejné prostranství.

3) pozemek p.č. 438/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

4) pozemek p.č. 438/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

5) pozemek p.č. 438/4 – ostatní plocha o výměře 26 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

6) pozemek p.č. 438/5 – ostatní plocha o výměře 992 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské.

7) pozemek p.č. 439 – vodní plocha o výměře 10.561 m2 je plochou rybníka Seba. V r. 2014 byly dle Souhlasu stav. úřadu prováděny udržovací práce na hrázi, bezpečnostním přelivu a pořeráku. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako WT - vodní plochy a toky. Rybník byl postaven odhadem před 80 lety. Slouží jako chovný. Má rekonstruovaný bezpečnostní přeliv (beton, kámen) a betonový požerák. Východní stranu rybníka tvoří sypaná hráz na p.p.č. 438/1.

8) pozemek p.č. 441/14 – ostatní plocha o výměře 1.980 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a rodinného domu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské.

Znalec v posudku uvádí, že v rámci stavebního povolení sportovního areálu a RD je dle jednatele dlužníka na pozemku parc.č. 438/5 a 441/14 vybudován plot s ocel.rámy a sloupky, opěrná zeď, provedeno zpevnění podkladových ploch komunikací štěrkem, provedeno odvodnění ploch drenážemi a přivedeny inž.sítě el. a vody (nezjištěno).

Dispoziční řešení, popis jednotlivých nemovitých věcí a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 13.2.2023 v 11:00 hod.
II. termín - 27.2.2023 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Liberec - Karlinky, při ulici Volgogradská, u rybníku Seba. GPS souřadnice: 50.7543539N, 15.0228892E

 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to na tel. 608 150 460, p. Mencl.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6833, minimální požadovaná cena ve VŘ: 10,715.000,-Kč.

Cena předmětu prodeje dle znaleckého posudku: 16,482.000,-Kč

Termíny: Termín složení jistiny: do 8.3.2023 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 9.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 9.3.2023 do 15:00.

Kauce: 650.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka K4K HOLDING s.r.o.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 437/13, zahrada,
- pozemek parc.č. 438/1, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 438/2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., jiná stavba, LV č. 263
- pozemek parc.č. 438/3, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., jiná stavba, LV č. 316,
- pozemek parc.č. 438/4, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 438/5, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 439, vodní plocha,
- pozemek parc.č. 441/14, ostatní plocha,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 225, k.ú. Karlinky, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec. 
 
Na části předmětu prodeje (pozemek parc.č. 438/3, ostatní plocha o výměře 16m2) vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi pozemku parc.č. 438/3, ostatní plocha o výměře 16m2 a to za cenu, kterou nabídl koupěchtivý (vítěz aukce). Cena připadající na tento pozemek bude určena rozpočítáním kupní ceny, jak je uvedeného níže.
 
Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu připadající ne tento pozemek, lze realizovat prodej pozemku parc.č. 438/3, ostatní plocha do vlastnictví vítěze aukce.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S ohledem na to, že na převážné části pozemku parc.č. 438/3 stojí stavba cizího vlastníka bez č.p./č.e. musí být poté, co vítěz výběrového řízení splní stanovené podmínky, tj. podepíše kupní smlouvu a úhradí kupní cenu, tento pozemek nabídnut osobě oprávněné z předkupního práva, tj. vlastníku stavby bez č.p./č.e. stojící na parc.č. 438/3, ke koupi. Z tohoto důvodu budou po skončení výběrového řízení uzavřeny dvě kupní smlouvy. Předmětem první kupní smlouvy budou všechny výše uvedené nemovité věci s výjimkou pozemku parc.č. 438/3, ostatní plocha. Předmětem druhé kupní smlouvy bude pozemek parc.č. 438/3, ostatní plocha. Předmětem nabídky předkupního práva tedy bude pouze předmět druhé kupní smlouvy tj. pozemek parc.č. 438/3, ostatní plocha.
 
Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
- 99,673% připadne na předmět prodeje první kupní smlouvy, tj. všechny výše uvedené nemovité věci výjma pozemku parc.č. 438/3, ostatní plocha
- 0,327% připadne na předmět prodeje druhé kupní smlouvy, tj. na pozemek parc.č. 438/3, ostatní plocha
 
Minimální požadovaná cena je uvedena včetně DPH. V případě splnění zákonných podmínek se může rovněž uplatnit režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Upozornění:
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
 
Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce