aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A281

Prodej penzionu vč. restaurace ve Vítkovicích v Krkonoších - chata Hubertka

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 16.08.2010 11:00:00
Aktuální čas 01.03.2021 23:24:19
Konec 16.09.2010 11:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 400 000 Kč
Aktuální cena 7 200 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
hlavní foto.JPG
 
Uživatel 97416.09.2010 11:10:097 200 000
Uživatel 96816.09.2010 11:09:336 850 000
Uživatel 97416.09.2010 11:07:506 800 000
Uživatel 96816.09.2010 11:07:206 450 000
Uživatel 97416.09.2010 11:03:516 350 000
Uživatel 96816.09.2010 11:01:326 300 000
Uživatel 97416.09.2010 10:59:346 150 000
Uživatel 96816.09.2010 10:59:106 100 000
Uživatel 97416.09.2010 10:41:406 000 000
Uživatel 96814.09.2010 14:21:145 900 000
Popis:
Prodej částečně zrekonstruovaného penzionu ve Vítkovicích v Krkonoších - chata Hubertka, s kapacitou cca 40 lůžek, včetně restaurace. Součástí prodeje jsou i movité věci-část vybavení penzionu a restaurace. Dále je součástí prodeje i lyžařský vlek, apod.
Výměra pozemků cca 27.000m2. Penzion je ve velmi dobrém stavu. Jedná se o vyhledávanou lyžařskou oblast, hned vedle Špindlerova Mlýna.

Termíny prohlídek:    
 I. prohlídka - dne 30.08.2010 v  11:00 hod.
II. prohlídka - dne 06.09.2010 v  11:00 hod.
GPS souřadnice:  50°41'48.159"N, 15°32'10.468"E

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět prodeje, tj. na adrese obec Vítkovice, č.p. 201, k.ú. Vítkovice v Krkonoších, PSČ 512 38, (chata Hubertka).
Pro potvrzení účasti na prohlídce v jednom z výše uvedených termínů volejte na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Vyvolávací cena je cenou včetně DPH, přičemž konečná kupní cena bude rozpočítána tak jak je uvedeno níže. Část ceny rovnající se 5,22% z ceny dosažené v aukci je cenou vč. DPH v sazbě 20%. Zbývající část ceny dosažené v aukci je plněním osvobozeným od DPH.


Kupní cena bude rozdělena takt
a) 83,95% připadne na nemovitosti uvedené ve skupině A Přílohy č.1
b) 7,94% připadne na stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí uvedenou ve skupině B pod bodem B.3. Přílohy č.1
c) 2,04% připadne na stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí uvedenou ve skupině B pod bodem B.5. Přílohy č.1
d) 2,89% připadne na stavby nezapsané v katastru nemovitostí uvedené ve skupině B pod body B.1., B.2., B.4., B.6. a B.7. Přílohy č.1
e) 2,21% připadne na věci movité uvedené ve skupině C pod body C.2., C.4., C.7., C.9., C.20., C.21., C.22., C.23., C.28. Přílohy č.1
f ) 0,97% připadne na ostatní věci movité uvedené ve skupině C Přílohy č.1  neuvedené výše pod písm.e).  

Věci movité uvedené ve skupině C a stavba uvedená ve skupině B pod označením B.5. jsou věci, jejichž převod je zdanitelným plněním. Konečná kupní cena dosažená v aukci bude rozdělena ve stejném poměru. Shora uvedený procentuální podíl z konečné kupní ceny připadající na věci uvedené výše pod písm. c), e) a f) (tj. připadající na věci movité a dále pak připadající na stavbu uvedenou ve skupině B pod označením B.5.) je cenou včetně DPH v sazbě 20%.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Daň z převodu nemovitostí hradí kupující v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (koupě nemovitosti v insolvenčním řízení).

Prodávající prohlašuje, že k movitým věcem, které jsou přesně označeny v Příloze č. 2 a k majetku který je přesně označeny v Příloze č. 3, které se nacházejí na nemovitostech uvedených v Příloze č.1 skupina A, uplatňuje vlastnické právo společnost SPORTHOUSE CZ s.r.o., IČ:27852075, se sídlem Nová ulice 1821, 753 01 Hranice, v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 27 Cm 4/2009. Pro kupujícího tak vzniká povinnost tyto pečlivě opatrovat a zabránit jejich ztrátě, poškození, nebo zničení, to vše do okamžiku prodeje, vyloučení nebo vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty dlužníka. Současně odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku ztráty, nebo zničení, nebo poškození, nebo v důsledku předání neoprávněné osobě. Prodávající se zavazuje, že v případě zájmu kupujícího uzavře s kupujícím po nabytí účinnosti kupních smluv také nájemní smlouvu na věci uvedené v tomto odstavci, s tím, že nájemné nebude vyšší než 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) ročně za celý předmět nájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu nejpozději do okamžiku prodeje, vyloučení nebo vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Kupní smlouva na věci uvedené v části B a C Přílohy č.1 musí být kupujícím podepsána nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne skončení aukce. Kupní smlouva na nemovitosti uvedené v části A Přílohy č.1 bude uzavřena až poté, kdy bude uzavřena kupní smlouva na věci uvedené v části B a C Přílohy č.1 a zaplacena v plné výši kupní cena za věci uvedené v části B a C Přílohy č.1. Kupní cena v kupní smlouvě na věci uvedené v části B a C Přílohy č.1 bude kupujícím zaplacena nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní cena v kupní smlouvě na věci uvedené v části A Přílohy č.1 bude kupujícím zaplacena nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující, který kupní cenu neuhradí ve výše stanovené lhůtě, se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z dosažené ceny věcí uvedených v Příloze č.1.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží.

Položka 4.1 Přílohy č. 3 - rolba PR 2004 (Pomeranč) nebyla jako jediná věc oceněna znalcem, hodnota této nepojízdné rozbité rolby činní 15.000,-Kč (stanovení ceny insolvenčním správcem).

Posudek č. 589 -  ke všem movitým věcem uvedeným v tomto posudku uplatňuje právo Doubletree a k některým movitým věcem uvedeným v tomto posudku uplatňuje právo taktéž SPORTHOUSE CZ
Posudek 590 - ke všem movitým věcem uvedeným v tomto posudku uplatňuje právo pouze SPORTHOUSE CZ.

V posudku č. 589 jsou oceněny i movité věci, které jsou předmětem prodeje - jedná se o položky: 2.31, 2.42, 2.61, 2.73, 2.149, 2.150, 2.151, 2.157, 2.192.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]