Evid. číslo: A7068

Prodej pozemků o výměře 1323 m2, a spoluvl. podílu id. 7/12 na RD a PZ kolem domu 628 m2 ,obec Karlova Ves, okr.Rakovník

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 30.08.2023 11:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 04:10:05
Konec 18.10.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 445 000 Kč
Aktuální cena 4 445 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 30.08.2023 11:00:00
Konec 18.10.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 445 000 Kč
Aktuální cena 4 445 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej pozemků o CP 1323 m2 , a dále prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.7/12 na samostatně stojícím rodinném domě a pozemcích o CP 628 m2, které tvoří s domem funkční celek, obec Karlova Ves, okr. Rakovník

Předmět prodeje se skládá:
 
1. Spoluvlastnický podíl o velikosti id.7/12 na: 
- pozemek parc.č. St. 81, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba : Karlova Ves, č.p. 52, rod. dům 
- pozemek parc.č. St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba : bez čp/če, jiná st.
- pozemek parc.č. 128/14, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 86 pro katastrální území Karlova Ves, obec Karlova Ves, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Rakovník, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Rodinný dům je samostatně stojící, dvougenerační, podsklepený s podkrovím. 
Celková podlahová ploch s příslušenstvím činí 280 m2. 
IS: elektřina 230 a 400 V, obecní vodovod, vlastní čistička odpadních vod.
Celková plocha pozemku : 628 m2 
Zastavěná plocha : 158 m2
 
Přesný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku č.1, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

2.Věci nemovité:
- pozemek parc.č. 128/18, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 128/20, ostatní plocha 
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114 pro katastrální území Karlova Ves, obec Karlova Ves, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Rakovník, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Celková plocha pozemků činí 1323 m2. 

Pozemky obklopují ze tří stran RD č.p.52 a tvoří s ním logický celek.

Pozemky jsou platným územním plánem obce začleněny do zastavitelné plochy obce s určením pro plochy k bydlení v rodinných domech - venkovských. 

Na LV č.114 je uvedeno Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení – ZDŘ-52/2019-2012 pro parc.č. 128/18 – odstranění nesouladu. Na pozemku stojí stavby nezapsané v KN. Toto upozornění zpeněžením nezaniká. K následnému jednání s Katastrálním úřadem má prodávající k dispozici originál   geometrického plánu pro vyznačení budovy. Tento je zveřejněn v příloze této aukce.

Přesný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku č.2, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Poloha: GPS:  49.9849292N, 13.8660564E 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. 

Konečná kupní cena podléhá schválenízajištěného věřitele a insolvenčního správce.

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu připadající na nemovité věci zapsané na LV č. 114 pro k.ú. Karlova Nová Ves ( 31,47% z celkové kupní ceny) a kupní cenu připadající na věci nemovité zapsané na LV č. 86 pro k.ú. Karlova Nová Ves ( 68,53 % z celkové kupní ceny). 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. Z

Podmínky prodávajícího 
-věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat; 
-kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
-kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
-prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
-kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce