aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6636

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, podl. plocha vč. příslušenství 61,46 m², Želénky č.p. 83, Zabrušany, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 04.05.2022 13:00:00
Aktuální čas 09.02.2023 00:00:50
Konec 23.06.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 577 000 Kč
Aktuální cena 577 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
001.jpg
 
Uživatel 1905914.06.2022 21:07:39 577 000
Popis:

Opakovaný prodej - SNÍŽENÁ CENA - převod podílu družstevní byt 2+1, podl. plocha vč. příslušenství 61,46 m², Želénky č.p. 83, Zabrušany, Ústecký kraj

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Obecně prospěšném bytovém družstvu Teplice, se sídlem Alejní 2409/2, 415 01 Teplice, IČO: 00055964, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na právo nájmu k družstevnímu bytu č. 1 o velikosti 2+1, situovaný ve 2. podlaží budovy č.p. 83, na adrese Zabrušany, Želénky 83

Byt je umístěn v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 2 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V domě se nachází půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy má kamenné, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří šablony z živičné lepenky (tzv. kanadský šindel), klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště, sklepy, půda.

Do bytového domu nově zaveden plyn - vznikla tedy možnost individuálního přípojení a zřízení plynového kotle pro bytovou jednotku.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory mají orientaci na jihovýchod. V bytové jednotce jsou náplňové prosklené dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Podlahy prkenné s nášlapnými krytinami (lamin. plovoucí podlaha, lina), v předsíni dlažba. Je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V bytě chybí koupelna a záchod - je zde pouze instalován sprchový kout a umyvadlo v předsíni, WC je společné v mezipatře.

Objekt byl postaven odhadem ve 20. – 30. letech 20. století.

Bytový dům pouze s průměrnou nejnutnější údržbou.

Kompletní popis je k dispozici v příloze pod textem aukce – A6636_Znalecký posudek.pdf

Bytová jednotka je vyklizená.

Dispozice bytové jednotky s příslušenstvím:

pokoj                           14,77 m2

kuchyně                      15,00 m2

obývací pokoj             17,27 m2

předsíň                        3,42 m2

sklep                           11,00 m2

Podlahová plocha bytu včetně příslušenství činí 61,46 m2

Sítě: Byt je v současné době odpojen od distribuce el. energie. Objekt je připojen na vodovodní řad, má připojení na veřejnou kanalizaci

Poplatky spojené s převodem: kompletní znění k dispozici v příloze aukce - A6636_Sazebník_poplatků_družstvo.pdf

Adresa: Želénky 83, 417 71 Zabrušany - Želénky

GPS: 50.5999672N, 13.7785883E

Osobní prohlídky jsou možné pouze po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSUL 89 INS 2997/2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 60 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]