Evid. číslo: A6690

Prodej PŘÍJMOVÉHO A EXPEDIČNÍHO SKLADU OBILOVIN - PRÁVO STAVBY - SILO O CELKOVÉ KAPACITĚ 6.650m3, obec Lovosice

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.06.2022 10:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:00:21
Konec 1. kola 14.09.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6690
Čas předložení návrhů 2.kola do 15.09.2022 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 15.09.2022 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 19 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Dosažená cena 22 051 500 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.06.2022 10:00:00
Konec 1. kola 14.09.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6690
Čas předložení návrhů 2.kola do 15.09.2022 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 15.09.2022 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 19 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Dosažená cena 22 051 500 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 22,051.500,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 21,800.500,- Kč.

30.8.2022 - POZOR: II. termín prohlídky se uskuteční v původně stanovený den, tzn. TERMÍN PRO PROHLÍDKU JE STANOVEN na 6.9.2022 ve 12 hod.

Výběrové řízení na prodej PRÁVA STAVBY PŘÍJMOVÉHO A EXPEDIČNÍHO SKLADU OBILOVIN - SILO O KAPACITĚ 5x 1.330m3, tj. 6.650m3, v k.ú. Prosmyky, obec Lovosice, z majetku dlužníka Provit, a.s.

Stavba je napojena železniční vlečkou a nachází v areálu veřejného přístavu Lovosice – Prosmyky na řece Labe. Přístav je určen pro překlad zboží mezi vodní, silniční a železniční dopravou.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 9.8.2022 ve 12:00 hod.
II. termín - 6.9.2022 ve 12:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: ul. Prosmycká, 410 02 Lovosice. GPS souřadnice: 50.5158919N, 14.0895344E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6690, minimální požadovaná cena ve VŘ: 19,500.000,-Kč. Cena připadající na předmět prodeje je cenou osobozenou od DPH.
 
Cena dle znaleckého posudku: 20,000.000,-Kč
 
Termíny: Termín složení jistiny: do 14.9.2022 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 15.9.2022 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 15.9.2022 do 15:00.

Kauce: 750.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Provit, a.s.


Předmět prodeje tvoří:
věci nemovité:
- právo stavby, jehož součástí je zemědělská stavba pro přípravu a sklad a stání zemědělské techniky, zřízené k pozemku parc. č. 363/50, parc. č. 363/51, parc. č. 363/52 , parc. č. 363/53, všechny tyto pozemky zapsány na LV č. 355 pro katastrální území Prosmyky, obec Lovosice, právo stavby zapsáno na LV č. 372 pro katastrální území Prosmyky, obec Lovosice, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku k právu stavby dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákonného předkupního práva státu dle ust. § 284 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenčního zákona. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.
 
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Prodávající upozorňuje, že ohledně předmětu prodeje je v současné době uzavřena Smlouva o poskytování služeb ze dne 02.01.2014 se společností Česko- Saské přístavy, s.r.o., IČ: 64618358, jejíž součástí je mj. i ustanovení o pronájmu skladové kapacity (předmětu prodeje). Insolvenční správce však může podle preference vítězného zájemce před zpeněžením smlouvu vypovědět dle § 256 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenčního zákona.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující je zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce