aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6809

Prodej průmyslového objektu, administrativní budovy a přilehlých nemovitostí, pozemky celkem 6029m², k.ú. Turnov, Liberecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 01.11.2022 14:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:44:24
Konec 30.11.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 35 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 25 280 000 Kč
Aktuální cena 25 280 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
úvodní foto.jpg
 
Uživatel 1942030.11.2022 13:57:1125 280 000
Popis:
Prodej průmyslového objektu, administrativní budovy a přilehlých nemovitostí, pozemky celkem 6029 m2, k.ú. a obec Turnov, Liberecký kraj

UPOZORNĚNÍ: začátek aukce je dne 30.11.2022 v 10:00 hod.

Dispozice areálu:

Areál je tvořen bývalou administrativní budovou Východočeských energetických závodů s. p. se sklady, ubytovacím zařízením (dle katastru nemovitostí stavba vedena jako průmyslový objekt) dispozičně řešeno jako samostatné byty / pokoje se společnou sociálkou. 1. NP = byty, chodba, serverovna, sklady, administrativní místnost. 2. NP = byty s vlastní sociálkou. 3. a vyšší NP = byty se společnou sociálkou.

Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva nebo lokální elektrickými přímotopy. Ohřev vody elektrický boiler.

Dále areál doplňující zpevněné plochy – parkoviště a travnaté plochy – zeleň.

Průmyslový objet – stavba ubytovacího zařízení:

Zastavěná plocha objektu činí 562 m², celková zastavěná plocha všech obytných podlaží je potom 1.618 m² (pouze stavebně upravené 1. NP až 5. NP).

Vícepodlažní zděný objekt, stavebně členěn na dva trakty s rozdílnou výškou stropů, založen na železobetonových základech, sedlová střecha, plechová krytina. Objekt po částečné modernizaci. Břízolitová omítka.

Dispozičně řešeno jako ubytovací zařízení – samostatné byty / pokoje se společnou sociálkou. 1. NP = byty, chodba, serverovna, sklady, administrativní místnost. 2. NP = byty s vlastní sociálkou. 3. a vyšší NP = byty se společnou sociálkou. V současné době částečně užíváno. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva nebo lokální elektrickými přímotopy. Ohřev vody elektrický boiler.

Podlahy z dlažby nebo PVC, plastová okna, dřevěné dveře, vstupní plastové, omítky štukové, částečně keramický obklad stěn, běžné rozvody, standardní kuchyňské linky / sanita.

Dle územního plánu je průmyslový objekt – stavba ubytovací zařízení vedena jako plochy smíšeného bydlení.

Administrativní budova:

Zastavěná plocha objektu je 409 m², jedná se o přízemní zděný objekt, založen na železobetonových základech, původně sloužil jako sklady a zázemí.

Dispozičně řešeno jako centrální chodba / kanceláře / sklady / sociální zařízení / kuchyňka. V současné době neužívané. Objekt po částečné modernizaci interiéru, podlahy z dlažby, omítky štukové, částečně keramický obklad stěn, lokální vytápění, standardní dveře a okna, napojeno na elektroinstalaci.

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku v rámci příloh aukce – soubor A6809_Znalecký posudek_NEMO.pdf

Adresa: Koňský trh 201, 511 01 Turnov

GPS: 50.5849614N, 15.1497067E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 79 INS 24304 / 2014

UPOZORNĚNÍ: majetková práva k nemovitému majetku na LV 60000, k.ú. Turnov vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; avšak dle závěrů rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 142/2019, ze dne 23. 9. 2021, platí, že osobou oprávněnou ke zpeněžení je i za uvedeného právního stavu výhradně insolvenční správce

UPOZORNĚNÍ: věci movité viditelné na fotografiích nejsou součástí prodeje

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a souhlasu zástupce věřitelů.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (insolvenčního správce souhlasu zástupce věřitelů); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (insolvenčního správce souhlasu zástupce věřitelů).

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje je osvobozen od daně z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění; odpočet daně z přidané hodnoty není možný.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]