aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6656

Prodej RD - zemědělská usedlost, podlahová plocha 313m², se stodolou, stájí, kolnami, pozemky 5350 m², Zaječov, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 19.05.2022 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:45:22
Konec 22.06.2022 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 420 000 Kč
Aktuální cena 4 800 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
P1010050.JPG
 
Uživatel 1913422.06.2022 14:09:114 800 000
Uživatel 1913722.06.2022 14:08:264 710 000
Uživatel 1913422.06.2022 14:04:514 700 000
Uživatel 1913722.06.2022 14:03:304 610 000
Uživatel 1913422.06.2022 14:02:344 600 000
Uživatel 1913722.06.2022 13:58:414 510 000
Uživatel 1913422.06.2022 13:58:164 500 000
Uživatel 1913722.06.2022 13:11:324 460 000
Uživatel 1913422.06.2022 12:55:004 450 000
Uživatel 1913722.06.2022 11:59:454 440 000
Uživatel 1913422.06.2022 09:14:584 430 000
Popis:
Prodej RD - zemědělská usedlost, podlahová plocha 313 m², se stodolou, stájí, kolnami, pozemky 5350 m², Zaječov, Středočeský kraj

Bývalá zemědělská usedlost. Obytná část nemovitosti je samostatně stojícím rodinným domem, přízemním, podsklepeným, s upraveným podkrovím. V domě je jedna bytová jednotka o velikosti 1+4 s příslušenstvím. Podstandardní konstrukce a vybavení. Příslušenství hlavní stavby tvoří zemědělské stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy. Jedná se o stavby bez pravidelné údržby, špatný stavebně technický stav. Pozemky o celkové výměře 5350 m2. Na pozemku p.č. 1078 , při jeho hranici ( ovocný sad, výměra 4004 m2) , jsou zbytky trvalých porostů bez hospodářského využití.

Rodinný dům č.p. 15

Samostatně stojící obytná část bývalé zemědělské usedlosti. Přízemní, podsklepený objekt s částečně upraveným podkrovím. 1.p.p. domu je vzhledem ke svažitosti terénu přístupné z nádvoří z rostlého terénu. Původně se 1.p.p. domu užívalo jako chlévy, skladové prostory a zřejmě průjezd z návsi do nádvoří (bez stropu, průhled až do krovu). Ke dni místního šetření se 1. podzemní podlaží užívá jako skladové prostory, v malé části je vestavěno sociální zařízení (WC, sprchy -v areálu se dříve provozovala jízdárna koní)

V 1.n.p. domu je prostorná bytová jednotka velikosti 1+1 s příslušenstvím. Pouze lokální vytápění krbovými kamny. V podkroví domu jsou 3 obytné místnosti, WC. Ne zcela dokončeno, vytápění pouze krbovými kamny v hale, možnost využití přímotopů. Historický objekt, během let užívání byly opakovaně prováděny menší rekonstrukce a modernizace, převážně svépomocí. Nepravidelná údržba domu.

Podlahová plocha domu celkem 313 m2

Sítě: veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace

Stodola - samostatně stojící přízemní objekt vykazuje statické poruchy, stavba na hranici životnosti. Nachází se v JZ části nádvoří.

další vedlejší stavby stáje, kolna I, kolna II, kolna III

kompletní informace jsou dostupné v příloze aukce A6656_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Zaječov 15, 267 63 Zaječov

GPS: 49.7737386N, 13.8340500E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: ELBETAL s. r. o. (sp. zn. KSPH 66 INS 2280 / 2021)

UPOZORNĚNÍ: předmět prodeje je užíván na základě nájemní smlouvy nájemcem - nájem zanikne uplynutím doby dvou měsíců od zpeněžení Nemovitostí z majetkové podstaty Dlužníka ELBETAL s. r. o., když okamžikem zpeněžení Nemovitostí se rozumí den, kdy se nabyvatel stane vlastníkem Nemovitostí – viz příloha aukce  – A6656_Dohoda o narovnání a o změně nájemní smlouvy.pdf

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]