aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4699

Prodej skladového areálu - kanceláře, sklady, dílny - užitná plocha budov 965m2, pozemek 5.950m2 - Loštice, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.10.2019 10:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 14:54:33
Konec 1.kola 12.02.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4699
čas předložení návrhů 2.kola do 13.02.2020 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 13.02.2020 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 240 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Dosažená cena 3 381 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
sat1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 3,381.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 3,320.111,- Kč.

Výběrové řízení na prodej skladovacího areálu v obci Loštice, skladové a výrobní haly v areálu bývalých Olšanských papíren. Areál má dobrou dopravní dostupnost. Napojeno na sítě - el., voda, kanalizace. Má dostatečné pozemkové zázemí. Příjezd po pozemcích cizího vlastníka je ošetřen věcným břemenem. Celková užitná plocha budov činí cca 965m2. Celková plocha pozemků činí 5.950m2.

Areál se sestává z:
a) Objekt bývalé jídelny na p.č. 2137/13,
b) Hlavní hala na p.č. 2167/15,
c) Plechový přístřešek na p.č. 2167/5,
d) Zděný sklad s garážemi na p.č. 2167/14 - vyšší,
e) Zděný sklad s garážemi na p.č. 2167/14 - nižší,
f) Sklad olejů na p.č. 2167/15,
g) Plechový sklad na p.č. 2167/25,
h) Otevřený sklad na p.č. 2167/15


Popis jednotlivých staveb:
Objekt bývalé jídelny na p.č. 2137/13
Přízemní dřevěný montovaný objekt, dříve sloužil jako závodní jídelna, nyní slouží jako sklad. Vytápění lokální, tuhá paliva. Podlahová plocha činí 177,9 m2.

Hlavní hala na p.č. 2167/15
Volně stojící ocelový objekt s výplňovým zdivem, přízemní. Obsahuje kancelářské plochy s hygienickým zázemím, dílny a kotelnu. Vytápění ústřední, se dvěma zásobníkovými kotli na tuhá paliva. Podlahová plocha činí 348,3 m2.

Plechový přístřešek na p.č. 2167/5
Přízemní ocelový přístřešek s částečním opláštěním plechem. Podlahová plocha činí 94 m2.

Zděný sklad s garážemi na p.č. 2167/14 - vyšší
Zděný přízemní objekt. Podlahová plocha činí 105 m2.

Zděný sklad s garážemi na p.č. 2167/14 - nižší
Přízemní nepodsklepená budova, obsahuje 3 samostatné sklady využívané jako garáže. Podlahová plocha činí 47,6 m2.

Sklad olejů na p.č. 2167/15
Přízemní zděný objekt, přistavený k hlavnímu výrobnímu objektu. Podlahová plocha činí 39 m2.

Plechový sklad na p.č. 2167/25
Plechový přízemní objekt, který je přistaven ke skladu olejů. Podlahová plocha činí 103,7 m2.

Otevřený sklad na p.č. 2167/15
Zděný přízemní objekt, navazuje na hlavní výrobní objekt. Podlahová plocha činí 49,2 m2.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 23.1.2020 v 11:00 hod.
II. termín - 5.2.2020 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: u vjezdu do areálu bývalých Olšanských papíren - Vlčice 807/67, 789 83 Loštice. GPS souřadnice: 49.7345067N, 16.9026842E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.


Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4699, minimální požadovaná cena ve VŘ: 3,240.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 12.2.2020 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 13.2.2020 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 13.2.2020 do 15:00.

Kauce: 180.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Alice Grézlová.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 2167/5 o výměře 95m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., tech.vybavení,
- pozemek parc. č. 2167/13 o výměře 150m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba pro výrobu a skladování,
- pozemek parc. č. 2167/14 o výměře 177m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba pro výrobu a skladování,
- pozemek parc. č. 2167/15 o výměře 546m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 807, v části obce Loštice, stavba pro výrobu a skladování,
- pozemek parc. č. 2167/24 o výměře 21m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 2167/25 o výměře 3.697m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 2167/26 o výměře 1.264m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2038 pro katastrální území Loštice, obec Loštice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Šumperk.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]