aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6146

Prodej souboru pozemků, orná půda, ostatní plocha, celkem 9488 m², kú Rajhrad, okres Brno - venkov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 27.05.2021 12:26:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:35:22
Konec 30.06.2021 13:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 6 327 000 Kč
Aktuální cena 8 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
20cedd0f-bea3-4ee9-8008-967b940625b5.jpg
 
Uživatel 1781830.06.2021 13:23:118 600 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:18:568 500 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:18:158 400 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:16:418 300 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:15:388 200 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:15:208 100 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:14:158 000 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:13:287 900 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:13:117 800 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:12:527 700 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:12:097 600 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:11:467 500 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:09:377 400 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:09:027 300 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:08:137 200 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:08:017 100 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:07:137 000 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:06:436 900 000
Uživatel 1781830.06.2021 13:03:256 800 000
Uživatel 1781130.06.2021 13:03:106 700 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:58:456 550 000
Uživatel 1781130.06.2021 12:58:216 530 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:55:556 500 000
Uživatel 1781130.06.2021 12:55:256 470 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:51:526 450 000
Uživatel 1781130.06.2021 12:49:316 430 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:42:026 400 000
Uživatel 1781130.06.2021 12:40:256 387 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:31:096 367 000
Uživatel 1781130.06.2021 12:23:296 357 000
Uživatel 1781830.06.2021 12:08:116 337 000
Uživatel 1781125.06.2021 09:33:576 327 000
Popis:

Prodej souboru pozemků, zejména orná půda 9488m2, kú Rajhrad, okres Brno – venkov


Podle zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se veškeré předmětné pozemky nachází v ploše územní reservy – koridor pro železniční dopravu RDZ05 a regionálního biokoridoru RK 1491A.

Předmětné pozemky se nachází v rovinatém terénu.

Dopravní obslužnost předmětných pozemků je ze státní silnice III.třídy a nebo z místní účelové komunikace napojující se na státní silnici.  

Technická infrastruktura:

Pozemky jsou možné pro napojení na kompletní technickou infrastrukturu a to:

- místní vodovodní sítě

- místní kanalizaci řešící svod splaškových vod

- plynovodní sítě

- elektrické sítě

- řešení likvidace dešťových vod je předpokládáno vsakem na vlastních pozemcích

Podrobný popis je uveden ve znaleckém posudku ke stažení pod textem

Předmět prodeje:
- pozemek parcela č. 2154/405, celková výměra 2.077 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/406, celková výměra 2.296 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/410, celková výměra 1.816 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/411, celková výměra 1.689 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/412, celková výměra 1.535 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2175/66, celková výměra 22 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/67, celková výměra 23 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/68, celková výměra 22 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/76, celková výměra 8 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1970 pro katastrální území Rajhrad, obec Rajhrad, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]