aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6100

Prodej výrobní a skladovací haly, užitná plocha cca 3200 m², pozemky celkem 8921 m², Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 28.04.2021 12:00:00
Aktuální čas 07.05.2021 12:14:11
Konec 16.06.2021 14:00:00
Zbývá 40 dni 1 hodina
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 30 000 000 Kč
Aktuální cena 30 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20210421_111758.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej výrobní a skladovací haly, užitná plocha cca 3200 m², pozemky celkem 8921 m², Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Obec Dřevčice je ve vzdálenosti cca 20 km od centra Prahy předmětná nemovitost a pozemkové zázemí je tedy velmi zajímavou investicí s výbornou dostupností.

Hala č.p. 137 na pozemku p.č. St. 175 - stavba pro výrobu a skladování

Jedná se o samostatně stojící halový objekt. Budova je trojlodní ocelová hala typové konstrukce. Nemovitost byla uvedena do užívání cca kolem roku 1990. Objekt je založen na betonových základových patkách, nosná konstrukce haly je tvořena z příhradových sloupových konstrukcí a navazujících ocelových příhradových vazníků. Opláštění je z vlnitých tlustostěnných plechů, ze stejného plechu je rovněž střešní krytina. Ve střeše jsou osazeny prosklené střešní světlíky, v obvodových stěnách pak prosklené ocelové výplně s jednoduchým zasklením. Podlaha haly je betonová - zátěžová. Každá loď haly je průjezdná, ve štítech jsou ocelová dvoukřídlá vrata. V každé lodi je pak i samostatný portálový jeřáb nosností 5 t s výškou háku jeřábu v horní koncové poloze 5,7 m. V jedné z lodí je pak i další zakládací jeřáb s nosností 2,5t. Hala není vytápěná, rozvedena světelná a motorová elektroinstalace.

Přístup: přístup do areálu je veden z veřejné státní komunikace č. 610 spojující Brandýs nad Labem s Prahou, odbočením na slepou místní komunikaci p.č. 229/3 (ve vlastnictví obce Dřevčice)

Výměry:

užitná plocha haly cca 3200 m2

zastavěná plocha haly 3366 m2

manipulační plocha 4395 m2

ostatní plocha 1137 m2

Sítě: vodovod je veden z vlastní studny na vlastním pozemku poblíž trafostanice, elektřina, dešťová kanalizace, kanalizace splašková je vedena do jímky, která se nalézá poblíž sociálních zařízení

Adresa: Dřevčice 137, 250 01 Dřevčice, Česká republika

GPS: 50.1707353N, 14.6396583E

Osobní prohlídka pro zájemce je možná pouze po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 39 INS 24318 / 2020

UPOZORNĚNÍ:

V nemovitosti se nacházejí věci movité skládající se zejména ze skladových zásob, které jsou ve vlastnictví úpadce INOX spol s.r.o., Ohradní 1421/63a, 140 00 Praha 4, jehož úpadek je řešen v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: MSPH 93 INS 24146/2019. Tyto věci movité jsou nyní v procesu zpeněžování v citovaném insolvenčním řízení. Vítěz aukce  se zavazuje nepožadovat po insolvenčním správci či po majetkové podstatě v řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 93 INS 24146/2019 nebo po nabyvateli tohoto movitého majetku jakékoliv plnění (ať již z titulu nájmu, omezení vlastnického práva či bezdůvodného obohacení atd., atp.) do 30.09.2021 a vzdává se jakýchkoli nároků za dobu do 30.09.2021. Dále se kupující zavazuje umožnit insolvenčnímu správci či nabyvateli movitého majetku neomezený vstup do věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (rozuměj haly), a to do 30.09.2021.

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]