aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4344

Výrobní a skladový areál s administrativou, užitná plocha 909m2, pozemek 3.720m2, Zlín - Velíková, OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.05.2019 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2020 01:14:48
Konec 1.kola 07.08.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4344
čas předložení návrhů 2.kola do 08.08.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 08.08.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 8 150 505  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
mapa2.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 8,150.505,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 7,350.013,- Kč.

Výběrové řízení na prodej výrobně skladovacího areálu s administrativou z majetku dlužníka OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o. Areál má dobrou dopravní dostupnost z veřejné komunikace a nachází se v okrajové části města Zlín, cca 9 km od centra Zlína.  Areál má dostatečné pozemkové zázemí s odstavnými plochami. Celková užitná plocha všech budov činí 909m2. Celková plocha pozemků činí 3.720m2. Minimální požadovaná cena byla ve výběrovém řízení stanovena na 90% hodnoty znaleckého posudku!!

Areál se sestává z:
a) administrativní budova (součást pozemku 370/4) – užitná plocha 120m2
b) výrobní hala - užitná plocha 789m2
c) pozemky

Popis jednotlivých staveb:
a) Administrativní budova (součást parc.č. 370/4)
Samostatně stojící dřevostavba (typ STAMO II) v jihozápadní části areálu. Budova je nepodsklepená, má jedno nadzemní podlaží a účelově využívané podkroví pod sedlovou střechou. Stavba je napojena na areálové rozvody vody, plynu, kanalizace a el.nn. Vytápění je ústřední z plynového kotle s kombinací ohřevu TUV. Kanalizace je svedena do areálového řadu a domovní ČOV.

Dispoziční řešení:
1.NP - vstupní zádveří, chodba, schodiště do podkroví, kuchyňka, umývárna, WC, tři kanceláře.
Podkroví - schody, chodba, komora, WC, dvě kanceláře.


b) Výrobní hala na parc.č. 355/1 a parc.č. 355/2)
Samostatně stojící zděná stavba halového typu využívána pro lehkou výrobu a skladování se soc. zázemím. Hala je nepodsklepená, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Celkový půdorysný tvar stavby je obdélníkový s dvoupodlažní přístavbou soc. zázemí s pultovou střechou na severozápadní straně a přístavbou skladu na jihozápadní straně. Stavba je napojena na areálové rozvody vody, plynu, kanalizace a el.nn. Vytápění dílen je lokální kotlem na TP, soc. přístavba má vytápění ústřední z plynového kotle s kombinací ohřevu TUV. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Kanalizace je svedena do areálového řadu a domovní ČOV.

Dispoziční řešení:
1.NP - dvě dílny, sklady, soc. přístavba (umyvárny, WC, šatny, kancelář), přístavba skladu..


Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 3.7.2019 v 11:00 hod.
II. termín - 30.7.2019 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Velíková (farma ZD), 763 14 Zlín. GPS souřadnice: 49.2789994N, 17.7549192E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4344, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,500.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 7.5.2019: 6,100.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 7.8.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 8.8.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 8.8.2019 do 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 355/1 o výměře 703m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., zem. stavba,
- pozemek parc. č. 364/5 o výměře 123m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 364/6 o výměře 1.293m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 364/7 o výměře 320m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 370/1 o výměře 1.192m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 370/4 o výměře 89m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
- budova bez č.p./č.e., zem. stavba, postavená na pozemku parc.č. 355/1 a 355/2,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 341 pro katastrální území Velíková, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Na část předmětu prodeje je uzavřena nájemní smlouva. Text nájemní smlouvy je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci.

Dle §256 odst. 1 insolvenčního zákona je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]